Gruppeforsikring

DIP har tegnet en gruppeforsikring, der kommer til udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke.

Gruppeforsikringen er en etårig forsikring. Bestyrelsen fastsætter gruppeforsikringen og præmien årligt. I 2019 udgør præmien 1.860 årligt. Den bliver betalt gennem bonus. DIP opgiver hvert år præmien til SKAT for hvert enkelt medlem. Præmien er skattepligtig indkomst og fremgår af rubrik 17 på årsopgørelsen.

Forsikringen omfatter medlemmer under 68 år, som ikke var fyldt 67 år den 1. januar 2018, og som opfylder en af følgende betingelser:

  • du indbetaler til pensionsordningen og er ikke er omfattet af bestemmelserne om pension med høj opsparing
  • du er omfattet af bidragsfri dækning
  • du får udbetalt alderspension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
  • du er fyldt 60 år ved overgang til hvilende medlemskab.

GRUPPEFORSIKRINGEN OMFATTER FØLGENDE DÆKNINGER:

Dødsfaldssum

Dødsfaldssummen udbetales til de(n) begunstigede.

Den kommer til udbetaling, hvis du dør, inden du fylder 68 år. Udbetalingen er skattefri, men der skal betales en boafgift, hvis udbetalingen sker til andre end din ægtefælle eller registrerede partner.

Dødsfaldssummen oprettes altid med standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”.  

Størrelsen af dødsfaldssummen afhænger af, hvor gammel du er, når du dør.

Begunstigelseserklæring til dødsfaldssum

Skat og afgift

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen er en del af DIP's gruppeforsikringer og dækker dig døgnet rundt, hvis du kommer ud for en invaliderende ulykke. Tandskader og brilleskader dækkes også. Din familie er ikke dækket.

Forsikringen ophører med udgangen af den måned, hvor du fylder 68 år, medmindre dækningen er ophørt forinden. Der udbetales erstatning, hvis invaliditetsgraden er mindst 5 pct.

Dækningen, som fører af motorcykel, er medforsikret.

Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, der sker i forsikringstiden. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen dækker også ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsvarlige forsøg på at afværge skader på mennesker eller ejendom.

Dækning af tænder

Beskadiges dine tænder i forbindelse med et ulykkestilfælde, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Erstatning udbetales kun i det omfang, du ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Herudover dækkes udgifter til tandskade opstået ved sammenbidning og tygning, hvis skaden skyldes et fremmedlegeme i føden.

Dækning af briller

Udgifter til skade på dine briller kan dækkes, hvis brillerne blev beskadiget, i forbindelse med der skete skade på dig selv, og du havde brillerne på. Skade på dine briller, som erstattes fra anden side, er ikke dækket.

Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker forsikringsbegivenheder, der sker i Norden og under rejser, ophold, udstationeringer, ansættelse i internationale organisationer, studieophold og lignende i den øvrige del af verden. Codan kan kræve lægeundersøgelse foretaget i Danmark.

Hvis jeg har to ulykkesforsikringer?

Har du både en ulykkesforsikring i DIP og i et andet selskab, er du dækket af begge forsikringer, svarende til indholdet af forsikringsvilkårene. I DIP's ulykkesforsikring er der alene begrænsning på dækningen ved ulykkestilfælde, der medfører tand- og brilleskade samt udgifter til lægebehandling, sygehusophold og befordringsudgifter fra ulykkesstedet. Her gælder - ud over at erstatningsbeløbet er maksimeret - at alene udgifter, du ikke har ret til at få godtgjort fra anden side, er dækket.

Hvor kan jeg anmelde skaden?

Skade opstået ved ulykke skal snarest muligt anmeldes til Codan Forsikring med henvisning til police 646 753 545 3.

Du kan finde skadesanmeldelse til personskade og tandskade her 

Når du har anmeldt skaden til Codan, kan du efterfølgende kontakte Codan på: 
Codan Forsikring Skade Ulykke 
Gl. Kongevej 60, 1790 København V 
Tlf. 33 55 38 30, e-mail: ulykkeskade@codan.dk

Invalidesum

Udbetaling af invalidesummen er skattefri.

Størrelsen af invalidesummen afhænger af, hvor gammel du er, når du får tilkendt invalidepension. 

Medlemmer, der modtager invalidesum, kan også være berettiget til invalidepension, og deres børn kan være berettigede til eventuel børnepension.

Skyldes invaliditeten en ulykke, kan du også være berettiget til erstatning fra ulykkesforsikringen. 

Sum ved visse kritiske sygdomme

Rammes du af en af de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen, inden du fylder 60 år, får du udbetalt 150.000 kr. Mellem 60 og 68 år er beløbet 133.000 kr. Udbetalingen er skattefri.

Følgende sygdomme er eksempler på visse kritiske sygdomme:

  • ondartede kræftformer
  • blodprop i hjertet
  • bypassoperation
  • slagtilfælde.

Pjecen Gruppeforsikring indeholder en komplet liste over de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen. 

Det er en betingelse for udbetaling, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden.