Regulativ 1

Grundpakke:

 • Alderspension
 • Invalidepension
 • Gruppeforsikring
 • Ægtefællepension
 • Børnepension.

Tilvalg:

 • Alderssum
 • Sundhedsforsikring
 • Supplerende gruppforsikring
 • Pensionsbank (Unitlink) gennem Lægernes Pensionbank.

Hvem er dækket af gruppeforsikringen?

Alle betalende medlemmer, som ikke er omfattet af regulativernes bestemmelser om Pension med høj opsparing, er dækket af gruppeforsikringen.

Derudover dækker gruppeforsikringen medlemmer:

 • der er bidragsfrit dækket
 • der er overgået til aktuel egenpension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
 • der efter det 60. år overgår til hvilende medlemskab.

Ophør af dækningen
Dødsfalds-, visse kritiske sygdomme- og ulykkesforsikringen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, mens dækningen ved invaliditet ophører ved udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år.

Ulykkesforsikringen udbetales ikke, hvis ulykken er forsætlig, skyldes grov uagtsomhed, beruselse, påvirkning af narkotika eller lignende.

Forsikringerne ophører, hvis du overgår til hvilende medlemskab, før du fylder 60 år, eller hvis du udtræder af DIP.

Gruppeforsikringen dækker ikke ved aktiv deltagelse i krig eller lignende.

Hvad er alderssum?

Mange medlemmer, som er eller har været omfattet af Regulativ 1, 2 eller 3, kan få en del af deres alderspension udbetalt som et engangsbeløb, hvis de ønsker det. Det kaldes en alderssum. Ved udbetaling af en alderssum bliver din månedlige alderspension reduceret tilsvarende.

Alderssummen udbetales som et engangsbeløb. Ved udbetaling i 2013 og 2014 fratrækkes en afgift på 37,3 %. Efter 2014 er afgiften 40 %.

Hvornår kan alderssummen udbetales?
Du kan tidligst få udbetalt en alderssum, når du fylder 60 år og senest samtidig med alderspensionen. Du kan få alderssummen udbetalt, selv om du fortsat arbejder og derfor stadig indbetaler pensionsbidrag til DIP.

Er jeg omfattet af pension med høj opsparing?

Du er omfattet af pension med høj opsparing: 

 • hvis du er ansat i flexjob, skånejob eller lignende
 • hvis du er ansat som tjenestemand
 • hvis du er fyldt 60 år ved optagelsen
 • hvis du har afgivet helbredsoplysninger, som DIP har vurderet ikke er tilfredsstillende
 • hvis du selv vælger at lade hele eller en del af dit bidrag gå til ordningen (gælder kun medlemmer på Regulativ 3).

Pensionen omfatter:

 • Livsvarig alderspension
 • Invalidepension
 • Børnepension.

Pension med høj opsparing er udelukkende en opsparingsordning, og du er ikke omfattet af gruppeforsikringen. Du har heller ikke ret til bidragsfritagelse og bidragsfri dækning.

Når pensionen skal udbetales, bliver den beregnet på baggrund af de modtagne indbetalinger.

Regulativ 1