Regulativ 4

Grundpakke:

 • Alderspension
 • Invalidepension 
 • Gruppeforsikring
 • Børnepension

For ikke-offentligt ansatte er invalide- og børnepension valgfri.

Tilvalg:

 • Invalidepension
 • Midlertidig invalidepension
 • Ægtefælle- eller samleverpension
 • Depotsikring
 • Ratepension
 • Aldersforsikring
 • Børnepension
 • Gruppeforsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Supplerende gruppeforsikring
 • Pensionsbank (Unitlink) gennem Lægernes Pensionsbank

Hvem er dækket af gruppeforsikringen?

Alle betalende medlemmer, som ikke er omfattet af regulativernes bestemmelser om Pension med høj opsparing, er dækket af gruppeforsikringen.

Derudover dækker gruppeforsikringen medlemmer:

 • der er bidragsfrit dækket
 • der er overgået til aktuel egenpension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
 • der efter det 60. år overgår til hvilende medlemskab.

Ophør af dækningen
Dødsfalds-, visse kritiske sygdomme- og ulykkesforsikringen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 68 år, mens dækningen ved invaliditet ophører ved udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år.

Ulykkesforsikringen udbetales ikke, hvis ulykken er forsætlig, skyldes grov uagtsomhed, beruselse, påvirkning af narkotika eller lignende.

Forsikringerne ophører, hvis du overgår til hvilende medlemskab, før du fylder 60 år, eller hvis du udtræder af DIP.

Gruppeforsikringen dækker ikke ved aktiv deltagelse i krig eller lignende.

Regulativ 4 og Forsikringsbetingelser til Regulativ 4