Afkast

DIP månedsrapport for juli

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. juli på 5,6 %, en stigning på 0,6 %-point i forhold til ultimo juni.

Selvom alle aktivklasserne bidrog positivt til afkastet, så var det primært aktier og i mindre grad kreditobligationer, som forklarede det meste af månedens positive afkastfremgang.

På aktiemarkederne fortsatte den positive udvikling i juli, og dermed er det efterhånden 17 måneder siden, der har været en større korrektion på aktiemarkedet, hvilket er rekord for den nuværende konjunkturcykel, som startede i 2009.

Juli måned bød også på relativt store bevægelser på valutamarkederne, idet dollaren er fortsat med at falde i værdi over for de fleste andre valutaer, hvorimod euroen modsat er styrket. Det har stor betydning både i forhold til aktieafkastet i lokal valuta, hvor især europæiske og japanske aktier har været negativt påvirket, men også for afkastet målt i danske kroner. Havde man sat alle sine penge i amerikanske aktier ved årets begyndelse, havde de ultimo juli givet et afkast på 11 % målt i lokal valuta (dollar), men 0 % i danske kroner, idet dollaren er faldet med 11 % over for danske kroner. I DIP immuniserer vi størstedelen af valutabevægelserne og er dermed mindre følsomme over for store valutakursudsving.

På tværs af aktivklasserne har illikvide aktiver, som omfatter ejendomme, infrastrukturinvesteringer, alternativ kredit og unoterede aktier, ultimo juli bidraget med et positivt afkastbidrag på i alt 1,2 %-point.Samlet afkast og formuefordeling pr. 31. juli 2017
Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.