Fra afkast til depotrente

Nedenstående tabel viser, hvordan DIP's afkast munder ud i den depotrente. Tabellen er opstillet efter branchens fælles retningslinier, og under tabellen er de mere tekniske begreber uddybet. 

  2018 - angivet i % 

Investeringsafkast før skat og omkostninger

-1,6 %   

Investeringsomkostninger

-0,1 %

Investeringsafkast før skat

-1,7 %

Pensionsafkastskat

  0,3 %

Afkast til unit-linked-produkter

  0,2 %

Regulering af ekstrahensættelser

-2,0 %

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

  8,2 %

Overførsel til/fra overskudskapital

  0,0 %

Andet 

  0,1 %

Depotrente efter skat

  5,3 %
Depotrente før skat   6,3 %

BEGREBER

Investeringsafkast før skat og omkostninger

Årets investeringsafkast opnået på de finansielle markeder (aktier, obligationer, ejendomme etc.) før skat og omkostninger.

Investeringsomkostninger

Pensionskassens direkte omkostninger i forbindelse med investeringer.

Pensionsafkastskat

Årets pensionsafkastskat af pensionsopsparingen.

Regulering af ekstrahensættelser

DIP skal sætte penge til side svarende til værdien af de fremtidige grundlagspensioner. Hvor mange penge, det er nødvendigt at have sat til side, afhænger af flere ting – blandt andet hvordan renten svinger op og ned og medlemmernes forventede levealder. Reguleringen kan enten frigive eller binde penge.

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

Det kollektive bonuspotentiale bruges til at udjævne den rente, medlemmerne får på deres pensionsordning. Når der er et højt afkast på de finansielle markeder, er der råd til at lægge penge til side. Når der er et lavt afkast, er det nødvendigt at tære på pengene fra de tidligere år.


Depotrente

Depotrenten er den rente, som medlemmet får direkte på sin pensionsordning.