Juridiske forbehold

Juridiske forbehold vedrørende brug af dip.dk

DIP bestræber sig på, at oplysninger, som gøres tilgængelige på dip.dk, er korrekte. DIP kan dog ikke indestå eller gøres ansvarlig for, at sådanne oplysninger herunder talmæssige angivelser vedrørende investeringsafkast, depotrente, bonus, prognoser etc. til enhver tid er korrekte, gengivet uden fejl eller fyldestgørende.

Det er umuligt for DIP at forhindre brugere af hjemmesiden i at foretage ændringer i elektroniske kopier af hjemmesiden, ligesom DIP er uden teknisk mulighed for efterfølgende at kunne dokumentere hjemmesidens indhold på ethvert givet tidspunkt. Elektroniske kopier af hjemmesiden kan derfor under ingen omstændigheder gøres gældende over for DIP, idet der henvises til den til enhver tid eksisterende online version af hjemmesiden og de forbehold, der i øvrigt fremgår af denne meddelelse.

DIP forbeholder sig ophavsrettigheder og andre rettigheder til alt materiale på hjemmesiden. Sådan materiale kan alene anvendes til privat brug og må ikke i nogen form gøres til genstand for ændring, bearbejdning, videregivelse eller anden anvendelse. Det er dog tilladt at citere fra materialet med fornøden kildeangivelse i overensstemmelse med Ophavsretslovens § 22. 

Særlige forbehold

Oplysninger, som indhentes, og beregninger, som foretages via DIP’s pensionsberegningsprogram MedlemsWeb, er alene til personlig, privat brug og orientering.

DIP kan ikke udelukke, at der kan forekomme afvigelser og fejl på MedlemsWeb'en, hvorfor DIP fraskriver sig ethvert ansvar for fejlagtige eller mangelfulde oplysninger og/eller beregninger, som måtte være et resultat af brugen af MedlemsWeb'en.

DIP skal endvidere understrege, at oplysninger indhentet via og beregninger foretaget på pensionsberegningsprogrammet MedlemsWeb ikke indebærer nogen form for pensionsløfter mv. over for brugere af MedlemsWeb'en.