Nyheder februar 2015

FOKUS PÅ SAMFUNDSANSVARLIGE INVESTERINGER

På generalforsamlingen sidste år blev der stillet forslag om frasalg af selskaber, der udvinder olie, gas og kul. Forslaget opnåede ikke opbakning. Bestyrelsen har arbejdet videre med problemstillingen og implementeret en række tiltag for at skærpe den etiske profil.

DIP’s investeringsforvaltning bygger overordnet på en overbevisning om, at selskaber, der udviser samfundsansvar, vil klare sig bedst. DIP er samtidig positiv over for aktivt ejerskab og forsøger dermed gennem dialog at påvirke et selskab, der ikke lever op til sit samfundsansvar.

DIP har derfor skærpet den etiske politik, således at selskabet vil blive frasolgt, såfremt dialogen ikke medfører positive ændringer. Denne dialog kan pågå gennem flere år. DIP var i 2014 i dialog med over 100 selskaber med fokus på problemstillinger inden for bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøspørgsmål.

Nye tiltag
DIP er også blevet medlem af netværksorganisationen IIGCC, som arbejder for at sikre stabile rammebetingelser med henblik på at understøtte investeringer og teknologiudvikling inden for områder, der reducerer den globale CO2-udledning. 

DIP arbejder desuden på at inddrage klimamæssige risici i screeningen af porteføljen og i dialogen med selskaberne. Fokus vil her være på energiselskabers involvering i kul, olieudvinding i tjæresand og dybvandsboringer i særligt følsomme områder som fx Arktis.

Endelig har DIP for nyligt foretaget investering på 340 mio. kroner i en ny dansk fond, der sætter penge i grønne energiløsninger som fx vindmøller og biogasanlæg. Fonden ventes at give et bedre afkast end ejendomme og obligationer.

Ovenstående tiltag har til formål at sikre, at DIP investerer på en samfundsansvarlig måde, når pensionskassen investerer medlemmernes penge.

TILFREDSSTILLENDE AFKAST PÅ 8,1 % I 2014

2014 blev endnu et godt afkastår for DIP. Afkastet på 8,1 % (før skat) overgår forventningerne ved indgangen til året.

Afkastet udviklede sig stabilt hen over året på trods af usikkerheden på de finansielle markeder. Afkastet kan især tilskrives den positive udvikling på aktiemarkederne som følge af forventninger til positiv vækst primært i USA. Derimod faldt renterne til rekordlave niveauer i løbet af året, hvilket ikke var forventet.

DIP har ikke rentegarantier og har derfor ikke forsikret sig mod rentefald. Det betyder, at DIP ikke har opnået den gevinst, som andre har opnået på forsikring mod rentefald. Afkastet forventes derfor at ligge i den lave ende af branchen. 

ENGINEER THE FUTURE

DIP bliver partner i Engineer the future
Teknologi er altafgørende for udvikling - nu og i fremtiden. Og i Danmark har vi nogle af verdens bedste forudsætninger for at deltage i og bidrage til den teknologiske udvikling helt fremme i forreste række. 

Hvis vi er i stand til at gøre brug af dette potentiale og skabe nye teknologiske løsninger, kommer Danmark til at stå langt stærkere på det globale marked. Det vil skabe vækst i danske virksomheder og dermed flere arbejdspladser.

DIP har, sammen med bl.a. alle Danmarks uddannelsesinstitutioner for ingeniører, valgt at blive partner i Engineer the future for at sætte skub i denne erkendelse.

Læs mere på www.engineerthefuture.dk

GENERALFORSAMLING 2015

DIP’s ordinære generalforsamling afholdes den 16. april 2015 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

For at sikre en smidig gennemførelse af ge­neralforsamlingen har bestyrelsen i DIP besluttet, at alle medlemmer skal medbringe billed-id til registrering og udlevering af stemmesedler. Registrering vil foregå, inden generalforsamlingen starter.

Se reglerne her

Som medlem kan du allerede nu give bestyrelsen (eller en anden) fuldmagt, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Fuldmagten sendes til DIP eller mailes til dip@dip.dk

Fuldmagt