Lønpolitik

Formål

Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere samt ansatte i kontrolfunktioner i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (herefter "DIP").

Kriterier

DIP’s lønfastsættelse har til formål at sikre, at DIP’s ledelse og medarbejdere honoreres på en måde, der sikrer, at DIP’s forretningsmæssige og strategiske mål understøttes bedst muligt. Endvidere vurderes det centralt, at DIP til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse af virksomheden til gavn for DIP’s medlemmer.

Løn

Når en individuel løn skal fastsættes, sker det ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering bedømmer virksomheden bl.a. følgende faktorer:

  1. Jobprofil
  2. Resultater
  3. Indsats
  4. Kompetencer.

Virksomheden bruger som udgangspunkt alene fast løn.

Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen ydes et engangsvederlag.

Hvis en direktør eller en væsentlig risikotager modtager et engangsvederlag, vil vederlaget blive behandlet i overensstemmelse med §§ 77a og 77b i Lov om finansiel virksomhed.

Væsentlige risikotagere

DIP har defineret følgende medarbejdere som væsentlige risikotagere:

  1. Ledelsen af den del af organisationen som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter.
  2. Ledelsen af den del af organisationen som investerer virksomhedens egne midler.
  3. Ansatte i de dele af organisationen som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler.
  4. Ledere af aktuarfunktion og reassurance som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler.
  5. Ledelsen af den del af organisationen som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning.
  6. Ansatte som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici.

Pensionspolitik og fratrædelsesgodtgørelser

DIP’s ansatte har en arbejdsgiverbetalt, bidragsfinansieret pensionsordning. Bidragsprocenten fastsættes for direktøren af bestyrelsen og for øvrige ansatte af direktøren.

DIP benytter normalt ikke fratrædelsesgodtgørelser eller pensionsordninger, der ikke følger af lov eller overenskomst.

Kontrolfunktioner

Lønsystemet er udarbejdet således, at det afværger interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at medarbejdere i kontrolfunktioner ikke kan modtage engangsvederlag, som er afhængig af den funktion, de fører kontrol med.

Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter vederlaget til bestyrelsen, som godkendes på generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af regnskabet. DIP’s bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast, årligt vederlag, der er fastlagt for henholdsvis formand, næstformand samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Herudover er der et fast, årligt vederlag til formanden for revisionsudvalget.

Bestyrelsen evaluerer løbende på lønpolitikken og rapporterer årligt over for generalforsamlingen.

Lønpolitikken er enstemmigt godkendt på DIP's generalforsamling den 12. april 2012 og senest behandlet af bestyrelsen den 7. marts 2017. Lønpolitikken er uændret.