Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål om pension.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Hvad sker der med min pensionsordning, når jeg dør?

Alderspensionen, som du modtager eller er berettiget til fra DIP, er en livrente. Det betyder, at pensionen udbetales, så længe du lever. Hvad der derefter sker, afhænger af det regulativ du er omfattet af, og de valg du har foretaget.  

På Regulativ 2, 3 og 4 kan du vælge at sikre din ægtefælle eller samlever med en 10-årig eller livsvarig pension ved død. Valget skal foretages, inden du overgår til alderspension.  

Har du valgt en ægtefælle- eller samleverpension, udbetales denne ved død. Dør din ægtefælle eller samlever før dig, kommer der ikke mere til udbetaling bortset fra en mulig gruppeforsikring.

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, kan du begunstige din ægtefælle eller samlever.

Læs mere her

På Regulativ 1 har du automatisk tilknyttet en livsvarig ægtefællepension til din pensionsordning. Er du ugift på pensioneringstidspunktet, modtager du et ugiftetillæg til din pension. Herefter kommer der ikke mere til udbetaling bortset fra en mulig gruppeforsikring.

Er du ikke overgået til alderspension ved død, udbetales enten en pension til en efterlevende ægtefælle eller en ugiftesum, hvis du ikke er gift. Hertil kommer en mulig gruppeforsikring.

Kan min pensionsordning løbende tilpasses ændringer i mit liv?

Din pensionsordning i DIP er meget fleksibel og kan som udgangspunkt altid tilpasses din situation. Dog er der som i andre sammenhænge ingen regel uden undtagelser.

Jo nyere regulativ du er omfattet af, jo flere valgmuligheder har du og dermed mulighed for at vælge netop det produktsortiment, du ønsker.

Hertil kommer, at hvis du vælger en væsentlig større risikodækning, end du allerede har eller genoptager indbetalingen fra hvilende medlemskab, vil du blive omfattet af en toårig klausul (forbehold) for stigningen i dækningen.

Endelig kan du ikke ændre din pensionsordning, hvis udbetaling af pensioner begyndt.

Kan jeg stoppe indbetalingerne og genkøbe ordningen?

Medmindre du er omfattet af en obligatorisk pensionsordning, som fastlægger, at dine pensionsbidrag skal indbetales til DIP, kan du når som helst vælge at stoppe indbetalingerne.

Hvis du vælger at stoppe indbetalingerne, vil du overgå til bidragsfri dækning. Som bidragsfri dækket bevarer du dine hidtidige rettigheder til pension og gruppeforsikring i tre måneder. Du kan søge om at få perioden med bidragsfri dækning forlænget.

Når perioden med bidragsfri dækning udløber, vil din status i DIP ændre sig til hvilende medlem. Det betyder, at dine dækninger bliver beregnet på grundlag af depotet. Som hvilende medlem vil du ikke længere være omfattet af DIP’s gruppeforsikring, medmindre du er fyldt 60 år, når du overgår til hvilende medlemskab.

Når du ændrer status, ændrer dine omkostninger sig også. 

Læs mere her

Du kan også vælge at genkøbe din ordning, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

 • Det er mere end 12 måneder siden sidste bidragsbetaling.
 • Du er under 60 år.
 • Du er ikke berettiget til invalidepension.
 • Du ikke er bevilget bidragsfritagelse.
 • Du er ikke ansat i en stilling, der kræver medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, og du har heller ikke aftale om en sådan stilling.
 • du modtager ikke allerede pension.

Hvis du ønsker at udtræde, udgør omkostningerne til DIP 1.000 kr., og hertil kommer en afgift til staten på 60 %.

Du kan som udgangspunkt ikke udtræde af DIP, hvis dine bidrag er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver. 

Hvad sker der, hvis jeg skifter job, udstationeres eller bliver arbejdsløs?

Hvis du stopper indbetalingen til DIP, er det uanset grunden til ændringerne i dit liv vigtigt, at du tager stilling til din pensionsdækning både ved tab af erhvervsevnen og som pensionist.

Du kan her se, hvad du skal være opmærksom på:

Hvis du skifter job?

Hvis du udstationeres?

Hvis du mister dit job?

Videreføre ordningen
Det vil som udgangspunkt altid være muligt for dig at videreføre din pensionsordning i DIP i et eller andet omfang. Du kan nedsætte indbetalingen, hvis du ikke har behov for at opretholede den fulde dækning, eller du ikke har råd til at indbetale det hidtidige bidrag.

Ring derfor til os, så vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.

Holde en pause
Hvis du standser indbetalingen, beholder du din pensionsdækning i minimum tre måneder. Det kalder vi bidragsfri dækning. Du kan søge om at få forlænget perioden med bidragsfri dækning. Når du er bidragsfrit dækket,  modregner DIP et beløb i dit depot til at opretholde pensionsdækningen.

Blive hvilende medlem
Når den bidragsfri dækning ophører, kan du fortsætte som hvilende medlem. Det vil medføre, at din pensionsdækning falder. Det samme gør dine omkostninger.

Læs mere her

På dip.dk kan du beregne konsekvenserne af at nedsætte eller helt stoppe indbetalingen.

Bliver min pension inflationsreguleret?

Din alderspension er ikke inflationssikret.

DIP har valgt en model, hvor der allerede er indregnet en forudsætning om en årlig forrentning på 4,2 % i pensionerne.

Pensionen på Regulativ 3 og 4 beregnes ud fra det opsparede depots størrelse samt summen af de forventede indbetalinger (udgangspunktet er størrelsen af medlemmets aktuelle månedlige indbetaling) indtil alder 65 forrentet med en beregningsrente på 4,2 % p.a.

Som pensionist beregnes pensionen ud fra størrelsen af det opsparede depot, alderen på pensioneringstidspunkt og en beregningsrente på 4,2 %. 

Derfor kan en positiv regulering først komme på tale, når DIP opnår et depotrente på over 4,2 % efter skat over en årrække. Er depotrenten mindre, kan det komme på tale at nedsætte pensionerne for medlemmer på Regulativ 3 og 4.

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg ønsker at gå på pension?

Når tiden nærmer sig for at gå på pension, har du sandsynligvis en række spørgsmål til DIP. Du kan:

 • tilmelde dig et af de orienteringsmøder, DIP afholder for kommende pensionister. Se sted og tidspunkt på dip.dk
 • gå på Min pension og foretage de ønskede beregninger
 • kontakte DIP, hvis du ønsker en individuel rådgivning.

Hvis du har flere pensionsordninger, så kan du med fordel anvende Pensionsinfo.dk for at få et samlet overblik over dine pensioner.

PensionsInfo.dk

HUSK - det er vigtigt at forberede sig i god tid!

Skal jeg afgive helbredsoplysninger ved optagelsen?

DIP har afskaffet afgivelse af helbredsoplysninger ved optagelse. I stedet for at vurdere medlemmernes helbred har DIP indført en klausulbestemmelse på to år for obligatoriske medlemmer og fire år for individuelle medlemmer.

Klausulbestemmelsen betyder, at du ikke er omfattet af en risikodækning ved død og invaliditet, hvis der indtræder en pensionsbegivenhed inden for  to hhv. fire år, og denne pensionsbegivenhed skyldes en sygdom, som du havde på optagelsestidspunktet.

Vælger DIP at gøre klausulbestemmelsen gældende, bliver du omfattet af pension med høj opsparing:

 • hvis du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende
 • hvis du dør, inden du har været gift i to år, og du var syg, da du blev gift
 • hvis du selv vælger at lade hele eller en del af dit bidrag gå til ordningen.

Pension med høj opsparing er udelukkende en opsparingsordning, og du er ikke omfattet af gruppeforsikringen. Du har heller ikke ret til bidragsfritagelse og bidragsfri dækning.

Når pensionen skal udbetales, bliver den beregnet på baggrund af de indbetalinger, der er modtaget til pensionsordningen. 

Hvordan bliver jeg medlem af DIP?

Hvis du er offentligt ansat eller ansat i en virksomhed, som DIP har indgået en firmaaftale med, modtager DIP alle relevante oplysninger fra din arbejdsgiver, og du vil automatisk modtage et optagelsesbrev fra DIP.

Er du ikke offentligt ansat eller omfattet af en firmaaftale, kan du blive individuelt medlem af DIP.

Søger du om optagelse som individuelt medlem, kan du beregne en pensionsdækning ud fra forudsætninger, som du finder relevante. Du kan videresende ansøgningen fra systemet direkte til DIP.

Læs mere her

Du kan også ringe eller maile til DIP, så vi sammen kan finde den dækning, der passer dig og imødekommer dine behov.

Som individuelt medlem optages du på samme vilkår som obligatoriske medlemmer bortset fra klausulbestemmelsen.

Kan jeg som offentlig ansat indbetale ekstra til min pensionsordning?

Som udgangspunkt vil det fremgå af overenskomsten, hvor meget der skal indbetales for dig i månedligt bidrag.

Du kan imidlertid godt forhøje din indbetaling enten privat eller gennem din arbejdsgiver. Stiger det samlede bidrag til DIP med mere end 25 % over en periode på to år, bliver den del af stigningen, der ligger ud over 25 %, omfattet af en klausul på to år.

Inden du vælger at øge dit bidrag, i forhold til det der fremgår af overenskomsten, er det en god ide at kontakte os, så vi kan få bidragsstigningen noteret, samt fastlagt hvad du ønsker at anvende bidragsstigningen til.

Kan jeg samle mine pensionsordninger i DIP?

Du kan omkostningsfrit samle dine pensionsordninger fra tidligere ansættelser med værdi under 20.000 kr. Det er resultatet af en aftale indgået mellem alle pensionsselskaber.

Er du optaget i DIP som obligatorisk medlem, og har du inden for de seneste 36 måneder været omfattet af en anden obligatorisk pensionsordning, kan du uden omkostninger samle dine ordninger i DIP.

Har en tidligere pensionsordning ikke været obligatorisk, eller er det mere end 36 måneder siden, du sidst var omfattet af en obligatorisk pensionsordning, tager DIP 1.000 kr. i gebyr ved overførslen. Hertil kommer, at det afgivende selskab ligeledes kan tage et gebyr.

DIP er blandt de absolut billigste på markedet til at administrere din pensionsordning. Ved at samle dine pensioner i DIP undgår du at betale administrationsomkostninger til flere pensionsselskaber, samtidig med at du får et bedre overblik over din pensionsdækning.

 Læs mere her

Ønsker du at samle dine ordninger i DIP, tager vi os af det praktiske ved overførslen.

Kontakt os, og hør mere om dine muligheder.