Flytter fra hinanden

Den 1. januar 2007 trådte en ny lov om deling af pensioner ved skilsmisse i kraft. Loven betyder, at hver ægtefælle som udgangspunkt tager egne ”rimelige pensioner” med ud af ægteskabet. Tidligere blev kapital- og ratepensioner delt ved skilsmisse. 


Rimelige pensioner

Begrebet ”rimelige pensioner” er ikke defineret i loven, men som udgangspunkt vil overenskomstbestemte og/eller arbejdsmarkedspensioner blive vurderet som ”rimelige”.

Selv om en pension vurderes som ”rimelig”, kan der kan være situationer, hvor ægtefællen med den største pension skal kompensere den anden ægtefælle. Det er skifteretten, som afgør, om en ægtefælle skal kompenseres i forbindelse med skilsmisse.

Ægtefælle- eller samleverpension

Mange pensionsordninger indeholder ægtefælle- eller samleverpension. Ved separation kan din tidligere ægtefælle bevare retten til denne pension, hvis ægteskabet har varet i fem år, og der er bidragspligt.

Indeholder din pensionsordning ægtefælle- eller samleverpension, og har din fraseparerede ægtefælle ikke bevaret retten til pension, bør du kontakte DIP for at høre om mulighederne for at ændre din pension.

Deling af pension med ægtepagt

Hvis du har oprettet en ægtepagt, indgår din pensionsordning kun i bodelingen, hvis den omfatter rate- og/eller kapitalpension. Den øvrige del af pensionsordningen er personlig rettighed og kan ikke deles.

Henvis til

Kompensation

tager udgangspunkt i to forskellige former for kompensation, når det skal vurderes, om ægtefæller skal yde kompensation til hinanden: fællesskabskompensation og rimelighedskompensation.

Fællesskabskompensation

Fællesskabskompensation kan komme på tale, når ægtefællerne i fællesskab har besluttet, at én af dem skal være på deltid, orlov eller hjemmegående af hensyn til familien eller den anden ægtefælle.

Her er kompensationen en slags erstatning, hvor den ene ægtefælle højst får halvdelen af værdien af forskellen i den samlede pensionsopsparing. Fraværet fra arbejdsmarkedet skal som minimum svare til to års totalt fravær, før der kan blive tale om kompensation ved en skilsmisse.

Rimelighedskompensation

Rimelighedskompensation kan komme på tale, når ægteskabet har varet i ca. 15 år og stiller en af ægtefællerne pensionsmæssigt dårligt. Reglen vil dog kun blive anvendt, hvis den dårligst stillede ægtefælle har udsigt til en livsvarig pension på under 135.000 kr. og/eller forskellen mellem de to ægtefællers pensioner er mere end 50.000 om året, når pensionen skal udbetales.

Udbetaling af kompensation

Kompensationen skal så vidt muligt betales kontant for at undgå at "skære" i den pension, der skal sikre ens egen forsørgelse senere. Skifteretten kan tillade, at beløbet ikke betales på én gang men afdrages over for eksempel fem år. Men kan man heller ikke afdrage beløbet, må man give den anden en andel i sin kapitalpension. Kan det ikke lade sig gøre, må man give en andel i en ratepension. Kun som sidste mulighed kan skifteretten tillade, at ægtefællen først afdrager beløbet på et senere tidspunkt, når en løbende, livsbetinget pension udbetales.