Udbetalinger

Udbetalinger i forbindelse med alderspension

Når du starter udbetaling af alderspension, har du følgende muligheder for udbetaling:

 • Delpension
 • Alderssum
 • Børnepension.

Tillæg:

 • Ugiftetillæg.

Kontant udtrædelse

Du kan udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

 • Det er mere end 12 måneder siden sidste bidragsbetaling.
 • Du er under 60 år.
 • Du er ikke berettiget til invalidepension.
 • Du er ikke bevilget bidragsfritagelse.
 • Du er ikke ansat i en stilling, der kræver medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, og du har ikke aftale om en sådan stilling.

Du kan som udgangspunkt ikke udtræde af DIP, hvis dine bidrag er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver, medmindre du emigrerer, eller værdien af dit depot ikke overstiger 26.783 kr. i 2016.

Ved en kontant udtrædelsesgodtgørelse skal du betale en afgift på 60 % og 1.000 kr. i administrationsomkostninger til DIP.  

Udligningsskat

Folketingets beslutning om at indføre en udligningsskat på høje pensioner trådte i kraft den 1. januar 2011.

Udligningsskatten indeholder følgende elementer:

 • En ekstra skat på 3 % beregnet af en samlet pensionsudbetaling over et bundfradrag på 388.200 kr. (2017).
 • Udligningsskatten udfases over en periode på ni år. Udligningsskatten udfases med 1 % årligt frem til 2020.
 • Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension. Invalidepensionister i DIP overgår til alderspension ved alder 65. Det medfører, at invalidepensionister pålægges udligningsskat, når de fylder 65 år.

Du kan nedbringe din udligningsskat ved:

 • at få udbetalt en alderssum ved overgang til pension
 • at få udbetalt en alderssum og udsætte udbetalingen af løbende alderspension
 • at få udbetalt en delpension og afvente udfasningen af udligningsskatten, før du får den resterende andel udbetalt
 • at få en evt. ratepension udbetalt over flest mulige år.