Ændrede forudsætninger

DIP ændrer med virkning fra den 1. november 2015 forudsætningerne for beregning af grundlagspensionen for medlemmer på Regulativ 3 og medlemmer på Regulativ 4 optaget før den 1. november 2011.  Ændringen skyldes de historisk lave obligationsrenter, og at DIP’s medlemmer lever længere end forudsat i pensionsberegningerne. Se figuren herunder.


DIP11 viser den nye forventede restlevetid for de angivne aldre, som benyttes til beregning af grundlagspensionen.

Hvad betyder ændringerne?
Den samlede pension samt de udbetalte pensioner på Regulativ 3 og 4 består af en grundlagspension og en tillægspension.

På ændringstidspunktet vil reduktionen i grundlagspensionen blive modsvaret af en stigning i tillægspensionen. Derfor vil ændringen ikke umiddelbart få indvirkning på pensionsberegningerne eller de udbetalte pensioner.

Grundlagspensionen
Grundlagspensionen beregnes ud fra et forsikringsteknisk grundlag, der er baseret på en række forudsætninger om bl.a. rente, dødelighed og invaliditet. Grundlaget er betinget, hvilket betyder, at pensionen kan omregnes, hvis grundlagets forudsætninger ændres.  

Tillægspensionen
Tillægspensionen, som er ugaranteret, fremgår af pensionsoversigten som forskellen mellem grundlagspensionen og den samlede pension eller som forskellen mellem grundlagspensionen og den udbetalte pension.

Tillægspensionen fastsættes for et år ad gangen, og det betyder, at den kan ændres og eventuelt helt bortfalde.

Man kan se sin pensionsdækning på Min pension og læse mere om ændringen af grundlagspensionen under Spørgsmål og svar