Regulativ 3

Grundpakke:

 • Alderspension
 • Invalidepension
 • Gruppeforsikring
 • Børnepension.

Tilvalg:

 • Ægtefælle- eller samleverpension
 • Ratepension
 • Aldersforsikring
 • Alderssum
 • Sundhedsforsikring
 • Supplerende gruppeforsikring
 • Pensionsbank (Unitlink) gennem Lægernes Pensionsbank.

Hvem er dækket af gruppeforsikringen?

Alle betalende medlemmer, som ikke er omfattet af regulativernes bestemmelser om Pension med høj opsparing, er dækket af gruppeforsikringen.

Derudover dækker gruppeforsikringen medlemmer:

 • der er bidragsfrit dækket
 • der er overgået til aktuel egenpension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
 • der efter det 60. år overgår til hvilende medlemskab.

Ophør af dækningen
Dødsfalds-, visse kritiske sygdomme- og ulykkesforsikringen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 68 år, mens dækningen ved invaliditet ophører ved udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år.

Ulykkesforsikringen udbetales ikke, hvis ulykken er forsætlig, skyldes grov uagtsomhed, beruselse, påvirkning af narkotika eller lignende.

Forsikringerne ophører, hvis du overgår til hvilende medlemskab, før du fylder 60 år, eller hvis du udtræder af DIP.

Gruppeforsikringen dækker ikke ved aktiv deltagelse i krig eller lignende.

Hvad er alderssum?

Medlemmer, som er omfattet af Regulativ 1 og 2 og medlemmer, som har valgt sig over på Regulativ 3 i 2006 kan få en del af deres alderspension udbetalt som et engangsbeløb, hvis de ønsker det. Det kaldes en alderssum.

Alderssummen udbetales som et engangsbeløb. Til gengæld bliver din månedlige alderspension reduceret tilsvarende. Ved udbetaling fratrækkes en afgift på 40 %.

Hvornår kan alderssummen udbetales?
Du kan tidligst få udbetalt en alderssum, når du fylder 60 år og senest samtidig med alderspensionen. Du kan få alderssummen udbetalt, selv om du fortsat arbejder og derfor stadig indbetaler pensionsbidrag til DIP.

Regulativ 3