Ansvarlige investeringer

Pensionskassen har som målsætning at skabe det størst mulige afkast og samtidig være en ansvarlig investor.

Vi har vedtaget politikker og retningslinjer, som  sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer på området og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer.Politik for ansvarlige investeringer

Politikken for ansvarlige investeringer er en del af en samlet politik for investeringsområdet i DIP.

Politikken skaber en ramme for arbejdet med ansvarlige investeringer, og uddyber:

  • Hvilke retningslinjer vi tager udgangspunkt i
  • Hvordan vi anvender politikken på tværs af vores investeringer
  • Hvilke temaer vi blandt andet har fokus på i arbejdet med ansvarlige investeringer
  • Hvordan vi er aktive ejere i de selskaber, vi investerer i
  • Hvorfor vi vælger at ekskludere visse selskaber.

Politik for ansvarlige investeringer i fuld længde

Ansvarlige investeringer i praksis

En række retningslinjer udstikker rammen for, hvordan DIP i praksis arbejder med ansvarlighed og dermed hvordan DIP vurderer ansvarlighed i en given investering. 

Inden vi investerer   
Inden vi investerer, vurderer vi potentielle investeringer i forhold til vores politik for ansvarlige investeringer, og når pensionskassen udvælger kapitalforvaltere, indgår deres arbejde med ansvarlighed som en del af vurderingen og den endelige udvælgelse.  

Kapitalforvalteren skal, inden der foretages en investering, sikre, at den konkrete investering er i overensstemmelse med DIP's poltik for ansvarlige investeringer. Dette omfatter en vurdering af, hvordan selskaber forebygger og håndterer negativ påvirkning på blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption.

Efter investering 
Vi udøver aktivt ejerskab på de investeringer, vi foretager. Formålet er at arbejde for, at selskaberne følger DIP's politik for ansvarlige investeringer, minimere risici samt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse.

Aktivt ejerskab omfatter overvågning af selskaber, dialog med udvalgte selskaber, samarbejde med andre investorer samt så vidt muligt stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger. Rådgivervirksomheden Hermes EOS står for den primære dialog med udvalgte børsnoterede aktieselskaber på vegne af DIP.

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Pensionskassen skal have fokus på at foretage investeringer, som understøtter FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, men ikke på bekostning af afkast til medlemmerne.

FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal understøttes igennem integrationen af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Derudover skal pensionskassen prioritere investeringer i fonde, som understøtter FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som følge af den type af investeringer som vil ligge i fondene.

Sammen når vi længere - netværk

DIP er en del af nedenstående netværk og organisationer, hvorigennem vi på forskellig vis arbejder for ansvarlige investeringer.

PRI
Verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif
Netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer. JØP er aktiv i Dansifs arrangementsudvalg.

CDP
Internationalt initiativ, som arbejder for at skabe gennemsigtighed omkring selskaber og andre aktørers udledning af C02.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
IIGCC er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.

Eksklusion af selskaber og lande

 DIP's eksklusionsliste indeholder en række selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer i. Listen inddrages i alle investeringsstrukturer, hvor det er muligt.

Når pensionskassen indgår aftaler med kapitalforvaltere om at investere i fonde med unoterede selskaber skriver pensionskassen så vidt muligt ind i aftalen med kapitalforvalteren, at pensionskassen ikke ønsker navngivne selskaber i porteføljen, samt selskaber som har karakteristika tilsvarende selskaber på eksklusionslisten for den børsnoterede portefølje.
Frasalg af unoterede selskaber kan kun foretages i enighed med andre investorer.

 Selskaberne og landene er placeret på listen fordi:

  • De systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er udsigtsløst.
  • De agerer i strid med FN's traktater og konventioner, som Danmark har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klyngeammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle våben.
  • Som konsekvens af en vurdering af finansielle sanktioner.
  • Landene vurderes ikke til at være investeringsbare ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø og sociale forhold i landet.

Når et selskab eller land kommer på eksklusionslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen. 

Investeringskomité

Pensionskassens investeringskomité har en rådgivende funktion i forhold til pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer.

Når investeringskomitéen orienteres om potentielle nye investeringer, skal der indgå en vurdering af ansvarlighed i investeringen.

Investeringskomitéen skal drøfte nye potentielle investeringer, hvorvidt der skal ske ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante sager og emner vedrørende ansvarlighed.

Pensionskassens chef for ansvarlige investeringer er medlem af investeringskomitéen.

Information om dialog og stemmeafgivelse