Investeringspolitik

Det er DIP’s bestyrelse, der årligt beslutter investeringspolitikken og de retningslinjer, som formueforvaltningen er underlagt. DIP er underlagt Finanstilsynets krav, og investeringspolitikken og -retningslinjerne er fastlagt under hensyntagen til begrænsningerne og anvisningerne i Lov om finansiel virksomhed.

Investeringspolitikken og -retningslinjerne er udformet på baggrund af bestyrelsens risikovillighed samt ønske om tilstrækkelig risikospredning af investeringerne. Den strategiske fordeling mellem aktivklasserne Obligationer, Aktier, Kreditobligationer og Reale aktiver er et vigtigt element til at sikre spredning af risikoen og opnå et højt afkast.

Samtidig fastlægges, hvor store afvigelser der må foretages inden for de respektive aktivklasser mht. varighedsafvigelse, landefordeling og valutaafdækning. Yderligere angives et benchmark for hver aktivklasse, som performance måles i forhold til.

DIP tænker langsigtet og i reale termer og investerer aktivt med fokus på at optimere forholdet mellem afkast, risici og omkostninger. DIP investerer efter følgende tre overordnede investeringsprincipper, der er rangordnet efter betydning:

  • Porteføljediversifikation – valg af forskellige typer aktiver med forskellige risikoegenskaber.
  • Risk management – holde risikoniveauet inden for fastlagte tolerancer.
  • Taktisk aktivforvaltning – identificere investeringer med attraktivt afkast-/risikoforhold.

DIP har en målsætning om at investere ansvarligt. Sociale og miljømæssige overvejelser indgår derfor sammen med omkostninger som et centralt element, når pensionskassen investerer medlemmernes midler. Formålet hermed er at generere det højst mulige risikojusterede afkast.

DIP har lagt en stor del af forvaltningen ud til eksterne porteføljemanagere.


Læs mere om DIP's investeringsprincipper

Formålet med investeringsprincipperne er at sikre, at alle DIP’s investeringsbeslutninger er forankret i en eller flere af disse principper. Investeringsprincipperne benyttes dermed som det anker, der investeres på baggrund af med henblik på at indfri investerings-målsætningen om at sikre medlemmerne den højst mulige pension under hensyntagen til risiko.

Principperne tager afsæt i finansiel teori, samt det faktum at DIP som investor har en lang investeringshorisont med en stor buffer i form af basiskapital og bonuspotentiale.

De tre overordnede principper har forskellig grad af indflydelse på det endelige investeringsresultat. Porteføljediversifikation har størst indflydelse, mens TAA har lavest indflydelse.