Regler for valg af investeringspuljer

Som medlem på Regulativ 4 kan du vælge mellem tre investeringspuljer.

Investeringspuljer

Har du rate,- kapitalpension eller aldersforsikring på Regulativ 4 men ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen DIP Vælger. Hvis du efterfølgende ønsker en anden investeringspulje, er dette muligt.

Du kan ikke vælge et miks af flere investeringspuljer.

Ønsker du at ændre investeringspulje, skal dette meddeles skriftligt. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje.

Et eventuelt omvalg skal, for at få virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, ske senest den 15. i måneden.

Fortryder du dit valg, kan du enten afgive et nyt valg eller annullere det inden den 15. i måneden.

Afgiver du et nyt valg efter tidsfristen, bliver det ikke gennemført den 1. i den efterfølgende måned men først en måned senere.

Valg af investeringspulje skal registreres

Når vi har modtaget dit ønske om omvalg, sender vi et bekræftelsesbrev. Brevet er din dokumentation for, at vi har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.

Modtager du ikke et bekræftelsesbrev, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vi modtager dit bekræftelsesbrev retur, vil dit nye omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

Administrationsomkostninger

På din årlige pensionsoversigt kan du se, hvor meget du har betalt i administrationsomkostninger. Bestyrelsen fastsætter omkostningerne.

For rate- og kapitalpension og aldersforsikring betaler du ikke omkostninger for at få administreret pensionen, - uanset valg af investeringspulje. Du betaler alene omkostninger af indbetalinger, læs mere her

Andre omkostninger og skat af afkast

DIP skal ligesom andre pensionsselskaber betale skat af årets afkast – det såkaldte pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten har ingen indvirkning på din personlige beskatning af lønindkomst, kapitalindkomst eller andet.

Udbetaling af opsparingen

Ved udbetaling af rate- og kapitalpension opgøres værdien af din ordning. Ratepensionen udbetales månedligt over den aftalte årrække. Pensionen opgøres for et år ad gangen. Kapitalpensionen udbetales som udgangspunkt som en sum, og opgørelsen sker på basis af værdien af ordningen på den aktuelle opgørelsesdag.

DIP kan ændre reglerne

Bestyrelse kan beslutte at ændre reglerne for rate- og kapitalpension samt investeringspuljer og de dertil knyttede omkostninger og gebyrer.

Bestyrelsen kan ændre forrentningsprincipperne efter forudgående meddelelse.