Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006

Pkt. 4.1
Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen

Redegørelse, ved Bestyrelsen, for gennemførelsen af aftalerne om nye forbedrede pensionsordninger, der blev indgået med de fleste af DIP`s medlemmer efter pensionsvalget i 2006, i stedet for de hidtidige pensionsordninger med rentegaranti.

- Hvor mange medlemmer drejer det sig om?
- Hvor mange medlemmer er fortsat omfattet af pensionsordninger med rentegaranti?

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER 

Baggrund for indførelsen af Regulativ 3

På generalforsamlingen i april 2006 blev det besluttet at indføre en ny pensionsordning, Regulativ 3, for nye medlemmer i DIP. Den nye ordning havde til formål at sikre, at medlemmerne fik andel i reserverne, i takt med at der var økonomi til det. Den nye pensionsordning indeholdte samtidig en række valgmuligheder for medlemmerne og var således mere tidssvarende.

Ud over beslutningen om indførelsen af Regulativ 3 for nye medlemmer – Regulativ 3 trådte i kraft den 1. juli 2006, - blev det besluttet at tilbyde alle medlemmer omfattet af Regulativ 1 og 2 omvalg til Regulativ 3 den 1. januar 2007.

Baggrunden for indførelsen af Regulativ 3 var, at der var risiko for, at renteudviklingen kunne medføre økonomiske problemer for pensionskassen. Rentefaldet i årene op til omvalget i 2006 havde givet DIP en udfordring. Rent teknisk skete der det, at den faldende rente medførte en stigning i ”nutidsværdien” af de fremtidige pensioner, og reserverne blev mindre.

Den nye pensionsordning indeholdte en lavere grundlagsrente (som bruges til beregning af grundlags-pensionen).  Ved at sænke grundlagsrenten blev der frigjort bundne reserver. Det kunne medvirke til at øge pensionerne - og der kunne investeres mere langsigtet. DIP fik med andre ord bedre mulighed for at forvalte medlemmernes pensionsopsparinger optimalt og samtidig gøre pensionskassen mere robust over for renteudsving.

 Omvalg til Regulativ 3
I oktober 2006 modtag alle medlemmer dels Regulativ 3, dels et brev, hvori DIP beskrev konsekvenserne for pensionen, hvis man valgte den nye pensionsordning. Brevet indeholdte individuelle beregninger samt en folder, som beskrev den nye pensionsordning. I brevet anbefalede bestyrelsen, at medlemmerne valgte den nye ordning. 

Af folderen fremgik det:

Årsagen til, at DIP ikke længere kan optimere medlemmernes pensioner, skal findes i de gældende grundlagsrenter. Grundlagsrenten er den rente, som medlemmernes årlige pension regnes ud fra. På DIPs gamle ordning har grundlagsrenten ligget på 4,5%, som den har gjort i de fleste andre pensionskasser.

Grunden til, at en relativt høj fast rentetilskrivning ikke er optimal, skyldes lovgivningen. Den kræver nemlig, at de forpligtelser, man som pensionskasse har i fremtiden – altså de fremtidige pensioner, som man har stillet sine medlemmer i udsigt – skal kunne opfyldes på ethvert givet tidspunkt. Derfor skal DIP have mange penge bundet i reserver og hensættelser for at kunne sandsynliggøre, at pensionskassen vil kunne opfylde alle de fremtidige pensioner her og nu.

De store reserver og hensættelser står blot hen og kommer hverken de ikke-pensionerede medlemmer eller de pensionerede medlemmer til gavn. Siden 2001 er DIPs reserver vokset med 3 mia. kroner, og udgør i dag knap 6 mia. kroner. Uden en fornyet pensionsordning er det i dag tvivlsomt, om en betydelig del af disse reserver nogensinde bliver udbetalt i pensioner”.

Og videre:

" Hovedprincippet i den nye pensionsordning er, at det enkelte medlem accepterer en grundlagsrente på 1,5%. Det indebærer, at man accepterer, at DIP benytter en grundlagsrente på 1,5 % ved beregning af grundlags-pensionen.

Pensionerne beregnes efterfølgende med en rente på 4,5% (beregningsrente). Det gælder for alle medlemmer af pensionskassen, uanset hvornår man er blevet medlem.

Ved at acceptere en lavere grundlagsrente sænkes kravene væsentligt til, hvor store reserver DIP skal hensætte ifølge lovgivningen. Når reserveforpligtelserne falder, frigøres der penge, som i stedet kan bruges til højere udbetalinger til pensionerede medlemmer og højere forrentning af pensionsindbetalingerne. De frigjorte penge vil desuden kunne investeres mere langsigtet og derfor mere optimalt.

Begge forhold medvirker til en samlet set større værdi, som kommer det enkelte medlem direkte til gode”.

DIP illustrerede bl.a. forskellen på den gamle og den nye pensionsordning ved figuren herunder, som indgik i førnævnte folder samt i de slides, som blev anvendt ved de 12 medlemsmøder, der blev afholdt landet over. 

Forskellen bestod herudover af:

  •          Indførelse af valgfri kapital- og ratepension
  •          Billigere børnedækning
  •          Fleksibel invalidepension (fra 2009)
  •          Mulighed for højere startpension for alderspensionister
  •          Bedre forsikringsdækning
  •          Et betinget grundlag.

Endelig udarbejdede DIP et spørgsmål/svar-katalog, som blev lagt på hjemmesiden, ligesom der blev gennemført interview med hvert enkelt bestyrelsesmedlem, som begrundede netop deres anbefaling til at vælge sig over på Regulativ 3. Interviewene blev ligeledes lagt på hjemmesiden.  

Samtidigt med omvalget i DIP gennemførte en række andre pensionskasser lignende omvalgsprocesser.

Samlet set blev omvalget i DIP en stor en succes med meget høj deltagelse. Af årsrapporten 2006 fremgik det, at svarprocenten nåede op på 94 %, hvoraf 96 % valgte sig over på Regulativ 3. Af andre interessante mål kan nævnes:


Den store tilslutning betød endvidere, at DIP’s samlede risiko for at komme i solvensproblemer blev reduceret kraftigt. Omvalget frigjorde mere end 2,5 mia. kr. fra den rentestyrkelse, som tidligere var nødvendig af hensyn til de høje grundlagsrenter. Denne styrkelse blev i stedet lagt i det kollektive bonuspotentiale.

Vilkårene i Regulativ 3 har vist sig robuste og er fortsat gældende. 

Ultimo 2016 havde DIP 1.387 medlemmer med rentegaranti.

Finanskrisen i 2008
Med finanskrisen i 2008 viste omvalget sit værd. Af årsrapporten for 2008 fremgik det:

”. . . Efter omvalget i 2006, hvor størstedelen af DIP’s medlemmer valgte en ordning med en lavere grundlagsrente, er rentefølsomheden af hensættelserne til dækning af medlemmernes pensioner aftaget betydeligt. Dette har medført, at DIP er mindre følsom over for ændringer på finansmarkederne, og der er god sikkerhed for, at pensionerne også i fremtiden kan holde niveauet – selv i tider med økonomisk turbulens . . .”.

 Og videre:

Pensionsvalget i 2006 medførte, at medlemmerne valgte en lavere, betinget grundlagsrente ved opgørelse af pensionstilsagnene. Da det trådte i kraft i 2007, blev DIP’s reserver til dækning af solvens forøget med 4.900 mio. kr. fordelt på 2.600 mio. kr. på kollektivt bonuspotentiale og 2.300 i bonuspotentiale på hvilende pensioner.

Denne øgede solvensmargin har klart hjulpet DIP gennem krisen i 2008. Hvis medlemmerne i ikke havde gennemført pensionsvalget i 2006, kunne situationen for pensionskassen have udviklet sig i en alvorlig retning i løbet af 2008. Den nuværende situation medfører, at sandsynligheden for insolvens i pensionskassen fortsat er lav”.