Fusion - status og baggrund

På DIP’s generalforsamling den 29. april stemte et stort flertal for en fusion med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP. Vi har samlet alle informationer om fusionen på denne side.

Før en fusion kan blive til virkelighed, skal den godkendes af myndighederne. Vi er i øjeblikket i løbende dialog med Finanstilsynet om ansøgningen om fusion, og DIP’s medlemmer vil blive orienteret om status på fusionen via e-Boks, nyhedsbreve og dip.dk. I mellemtiden kan medlemmerne orientere sig i alle informationer om fusionen på denne side.

Ny pensionskasse kan se dagens lys i fjerde kvartal 2019
Arbejdet med en fusion har været en lang rejse. DIP og JØP har nærmet sig hinanden mere og mere over årene, og begge bestyrelser har anbefalet en fusion. Hvis fusionen godkendes af myndighederne, forventes en ny pensionskasse ved navn P+, Pensionskassen for Akademikere at kunne se dagens lys i fjerde kvartal 2019.

Medlemsmøder om fusion
Forud for afstemningen om fusion på generalforsamlingen drog bestyrelsesformand Peter Falkenham og administrerende direktør Søren Kolbye Sørensen rundt til medlemsmøder i de fire største byer i Danmark. På møderne forklarede de baggrunden og behovet for en fusion og svarede på spørgsmål fra DIP’s medlemmer.

Læs et udpluk af de emner, der blev debatteret her.

Folder og film om fusion

Alle medlemmer modtog en folder om forslaget om fusion med JØP forud for generalforsamlingen. I folderen kunne medlemmerne blandt andet læse, hvorfor DIP’s bestyrelse anbefalede en fusion. Læs hele folderen her.

Se en kort film om mulighederne i en fusion med JØP:Interview med Jesper Rangvid om fusioner
Lavere omkostninger til administration og bedre investeringsmuligheder til gavn for medlemmerne og deres pensioner. Det er ifølge pensionsekspert og professor ved CBS, Jesper Rangvid, de primære årsager til den bølge af fusioner, vi har set blandt landets pensionskasser.

Læs hele interviewet om fusioner med Jesper Rangvid her.

Spørgsmål og svar om fusion med JØP:


Hvorfor fusion?

Hvorfor fusionere med JØP?

Kravene til finanssektoren er stadigt stigende og forventes kun at stige yderligere fremadrettet. Jo større vi er, jo bedre kan vi imødekomme kravene. Med flere medlemmer vil vi også forvalte en større opsparingsreserve. Det giver os flere og bedre investeringsmuligheder og dermed bedre kort på hånden, når vi skal sikre et godt afkast til din pension. Samtidig kan vi spare penge ved at fusionere – både i vores administration og på vores investeringer. Det betyder, at det bliver billigere for dig. Derfor mener bestyrelsen, at en fusion med JØP er det rigtige valg for at fremtidssikre din pension.

Hvad siger IDA til en fusion?

IDA bakker op om en fusion mellem DIP og JØP og ser positivt på at samle jurister, økonomer og ingeniører i én medlemsejet pensionskasse.

Hvorfor er størrelse så vigtig for en pensionskasse?

Med en fusion bliver vi mere end 100.000 medlemmer med en samlet formue på over 120 mia. kr. Det gør, at vi kan tilbyde bedre, mere fleksible og tidssvarende produkter. Samtidig vil vi via den større volumen få adgang til flere og mere attraktive investeringsmuligheder, hvilket kommer din pension til gavn.

Hvordan kan vi opnå besparelser på 125 millioner kr.?

Besparelserne findes primært på investeringssiden. En del af besparelsen ligger i, at fusionen sikrer, at vi også fremover kan investere tæt sammen og udnytte vores fælles størrelse. Derudover er der for de børsnoterede aktiver fundet mulige besparelser på ca. 21 mio. kr. årligt, som vi forventer at opnå i 2020. På Private Equity er der en række historiske investeringer, som kan omlægges som følge af pensionskassens øgede størrelse. Derudover er der bedre muligheder på infrastrukturområdet, så pensionskassen kan opnå bedre priser ved tættere samarbejde med managers og andre investorer. Endelig kan vi opnå flere stordriftsfordele i administrationen, hvor vi kan reducere en række arbejdsopgaver, når de ikke længere skal laves parallelt i begge pensionskasser. Fordi vi bliver større, vil vi bedre kunne håndtere flere investeringer selv. Det sparer penge til din pension. På den baggrund forventer vi, at en fusion vil sikre en årlig besparelse på mere end 125 mio. kr.

Hvordan kan I spå om fremtiden?

Det er klart, at tallet er behæftet med usikkerhed, men vi har analyseret mulighederne, og målet er realistisk. Det skal ses i sammenhæng med, at vi i dag har årlige omkostninger på over 660 mio. kr., og at vi i de kommende år forventer flere illikvide investeringer, som er dyrere. I løbet af de kommende år forventer vi, at de samlede omkostninger på investeringssiden vil stige, og det er på den baggrund, besparelserne skal ses. Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at udnytte vores størrelse til at sikre bedst mulige vilkår til gavn for vores medlemmer.

I siger, at vi allerede har sparet meget i administrationsomkostninger ved at have et administrationsfællesskab. Hvordan kan I spare mere?

Siden DIP og JØP indledte samarbejdet, har vi kunnet sikre store besparelser blandt andet ved at dele medarbejdere mellem de to pensionskasser. Men fordi vi fortsat er to selvstændige pensionskasser, skal mange af arbejdsgangene stadig gøres to gange. Efter en fusion kan vi gøre tingene mere effektivt, når de ikke skal gøres to gange. 

I siger, det bliver billigere at få administreret pensionen i en samlet pensionskasse. 500 kr. om året når fusionen er gennemført?

Ja. 500 kr. er et udtryk for et af pensionsbranchens fælles nøgletal, hvor vi regner på, hvad hvert enkelt medlem betaler til pensionskassens  administrationsomkostninger. Det er et gennemsnit for alle medlemmer af pensionskassen. 
Det enkelte medlem kan samlet set have højere eller lavere omkostninger afhængigt af, hvilken pensionsordning det enkelte medlem har.

Kommer vi til at ændre vores investeringsstrategi ved en fusion?

Nej. Strategien skal ikke ændres som følge af en fusion. DIP og JØP følger samme investeringsstrategi. Den bliver løbende justeret så pensionskassen har de bedste forudsætninger for at sikre medlemmernes pensioner.

Hvorfor kan vi ikke bare beholde, hvad vi har?

Det kan vi også godt. Men vi forventer, at det bliver dyrere at stå alene de kommende år. Igennem de sidste mange år har vi oplevet en stadig stigende regulering, lovændringer og nye krav om compliance. Det har medført en markant stigning i administrative opgaver og udgifter til bl.a. IT. Og vi må forvente, at kravene til finanssektoren kun vil stige yderligere. Det gør det sværere at fastholde lave omkostninger. Ved at gå sammen og lave fælles løsninger, bliver vi flere til at dele udgifterne, og vi står langt bedre rustet til at håndtere skærpede myndighedskrav og nødvendige digitaliseringsprojekter.

Hvorfor lige JØP?

Hvorfor er det netop JØP, som bestyrelsen foreslår en fusion med?

JØP er en oplagt partner, fordi vi har haft et tæt samarbejde og en fælles administration i en årrække. Samtidig er DIP og JØP to af de pensionskasser, hvor medlemmer overordnet har allerflest fællestræk med lange uddannelser, gode jobs, høje opsparinger og få erhvervsskader. Både JØP og DIP er 100 % medlemsejet. Det betyder, at JØP, fuldstændig ligesom DIP, kun er til for at sikre et godt afkast til sine medlemmer og ikke til en aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. Derfor er JØP et godt match for DIP.

Har vi ikke allerede et administrationsfællesskab med JØP? Hvilken forskel gør det så at fusionere?

Det er korrekt, at JØP og DIP siden 2015 har haft en fælles administration. Det har både resulteret i et kompetenceløft, økonomiske gevinster og administrative besparelser i begge pensionskasser til gavn for medlemmerne. Det har skabt et stærkt fundament for en fusion. Ved at fusionere kan vi udnytte synergierne og stordriftsfordelene yderligere, fordi vi fx ikke længere skal gøre meget arbejde to gange, og fordi vi kan foretage bedre investeringer, når vi investerer i fællesskab. Derfor mener bestyrelserne i både DIP og JØP, at en fusion er det rigtige næste skridt for begge pensionskasser for at sikre din pension.

Hvorfor fusionerer vi med jurister og økonomer? Det ville være meget bedre at gå sammen med de andre ingeniører. 
DIP vil gerne fusionere med den anden pensionskasse for ingeniører, ISP. Faktisk har vi sammen med IDA indgået en hensigtserklæring om netop dette i oktober 2017. Status på den erklæring er, at ISP ønsker at se en fusion mellem DIP og JØP, inden der tages yderligere skridt. 

Jeg vil gerne vide mere om JØP. Hvordan er deres afkast og har de også en politik for ansvarlige investeringer? 
På joep.dk kan du læse mere om JØP. 

Hvad med alle de penge vi har – bliver de slugt af medlemmerne i JØP? Og vil vi stadigt være en velkonsolideret pensionskasse efter en fusion?

Der vil ikke gå penge fra den ene pensionskasse til den anden pensionskasse i forbindelse med fusionen. Dette fremgår af den såkaldte delingsplan, som bestyrelserne har udarbejdet. Delingsplanen indeholder en gennemgang af de økonomiske forhold, som er gældende for medlemmerne i forbindelse med forslaget om fusionen. Delingsplanen beskriver, at der ikke som følge af fusionens gennemførelse sker ændringer i eksisterende kontributionsgrupper og dermed ikke ændringer i medlemmernes forventede pensioner.   

I delingsplanen foreslår bestyrelsen, at der sker udlodning af egenkapital og særlige bonushensættelser. Det skal sikre, at medlemmerne fra DIP og JØP bidrager i samme forhold til den fusionerede pensionskasses egenkapital og særlige bonushensættelser. Vi vil fortsat være en rigtig velkonsolideret pensionskasse - men medlemmernes midler bliver tætter knyttet til det enkelte medlem i form af såkaldte “særlige bonushensættelser”. Det er fortsat ansvarlig kapital, men midlerne tilhører det enkelte medlem. Det skal ses i forhold til den store egenkapital i DIP indtil nu.

Desuden afsættes der en samlet pulje på 450 mio. kr. fordelt med henholdsvis 150 mio. kr. i DIP og 300 mio. kr. i JØP, som skal dække eventuelle tab, som måtte opstå frem mod generalforsamlingen i 2021, og som kan henføres direkte til den ene pensionskasse. Det understøtter, at nuværende medlemmer af JØP og DIP ikke bliver stillet ringere som følge af fusionen. Ved udgangen af overgangsperioden fradrages eventuelle realiserede eller urealiserede tab fra hver pensionskasse i puljen fra det respektive selskab, og de resterende reserverede midler udloddes til individuelle særlige bonushensættelser til medlemmerne af den respektive pensionskasse med udgangspunkt i opsparingen pr. 31. december 2018.

Bestyrelserne har i arbejdet frem mod forslaget om fusionen sikret særlig bevågenhed for egne medlemmer ved, at bestyrelserne har haft egne rådgivere med henblik på gennemgå eventuelle risici på det juridiske og aktuarmæssige område i den anden pensionskasse.

Delingsplanen vil være tilgængelig på Min pension den 8. april. 

Djøf’erne kan godt lide bonusordninger. Kommer der lønstigninger og bonusordninger til den nye ledelse? 
Lønninger reguleres ift. den gældende lønpolitik. JØP’s generalforsamling godkendte i 2018 den nuværende lønpolitik, som du kan læse i fuld længde her https://www.joep.dk/loenpolitik/ 

En kommende bestyrelse vil også skulle bede generalforsamlingen om at godkende en lønpolitik. 

I siger, ingeniørerne og djøf'erne ligner hinanden. Hvordan?
 
Medlemmerne af DIP og JØP er akademikere med forholdsvis høje lønninger og høj opsparing til pension. Derudover har medlemmerne det til fælles, at de går sent på pension, lever længe og har forholdsvis lav invaliditet.

Sammenligning:

DIP JØP
29.000 medlemmer 67.000 medlemmer
40 mia. kr. i medlemsformue 80 mia. kr. i medlemsformue
Primært offentligt ansatte Primært offentligt ansatte
50 % af nye medlemmer er privatansatte < 5 % af nye medlemmer er privatansatte
Indbetalinger 1,1 mia. kr. Indbetalinger 3,6 mia. kr.
Udbetalinger 1,5 mia. kr. Udbetalinger 2,2 mia. kr.
   
Administrationsfællesskab Administrationsfællesskab
Fælles investeringspolitik Fælles investeringspolitik
Fælles medlemssystem Fælles medlemssystem
Fælles ansatte Fælles ansatte


Hvad betyder det for mig?

Hvad vil en fusion betyde for min pensionsopsparing?

Hver krone vi sparer, er en krone mere, der går til din pension. Du vil derfor opleve, at du kommer til at betale mindre for at få administreret din pension.

Jeg er stolt af at være en del af en pensionskasse for ingeniører. Hvorfor lukke en pensionskasse med lang erfaring i at rådgive ingeniører om pension? 
Bestyrelsen kan ikke økonomisk finde argumenter for ikke at anbefale en fusion med JØP. Men der er tab. Tab af traditioner og identitet. Det anerkender vi fuldstændigt. 
Vi kommer ikke uden om, at en fusion med JØP vil være et farvel til en pensionskasse, som har eksisteret i over 60 år, og det vil være et farvel til den fuldstændige skarpe ingeniøridentitet. 

Kan jeg miste noget?

Nej. Du bevarer dine rettigheder og pensioner i forbindelse med en fusion med JØP. Bestyrelsen har arbejdet meget for at sikre, at medlemmer ikke mister rettigheder eller noget af deres pension pga. fusionen. I det arbejde har bestyrelsen også haft bistand af rådgivere indenfor jura og aktuarmæssige område med henblik på at sikre, at der ikke er noget, som man har overset.

I har markedsført DIP på, at I kender ingeniørerne bedst. Hvordan kan jeg være sikker på, at en pensionskasse med overtal af djøf’ere kan rådgive mig? 
DIP har haft fælles administration med JØP siden 2015. Det betyder, at den samlede administration allerede er vant til at servicere medlemmer af både DIP og JØP. Vores pensionsrådgivere har indgående kendskab til de forskellige faggrupper og har gennem flere år rådgivet medlemmer af begge pensionskasser.

Hvad kommer jeg til at betale for en fusion? 
Der har naturligvis været omkostninger i arbejdet mod en fusion. Men det mere end opvejes af de forventede gevinster i de kommende år.

Vores estimat er, at det samlet set har kostet de to pensionskasser ca. 18 mio. kr., hvoraf ca. 10 mio. kr. er brugt på eksterne rådgivere som advokater, revisorer og aktuarer. Det er store beløb, som bestyrelserne for de respektive pensionskasser har prioriteret at investere med det formål at sikre medlemmerne bedst muligt i en forhandlingsproces. 
Det resterende beløb dækker de udgifter, der har været til interne omkostninger i og med dele af administrationen gennem mere end 1 ½ år har været allokeret til at forberede en fusion mellem DIP og JØP. 

DIP har en politik for ansvarlige investeringer. Har JØP også det? 
DIP og JØP har gennem flere år haft fælles investeringsafdeling og fulgt den samme overordnede investeringsstrategi, ligesom de to pensionskasser har de samme politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Betyder en fusion med JØP noget for de forsikringer, jeg har hos DIP i dag? 
Nuværende medlemmer beholder deres rettigheder i forbindelse med en fusion. Det betyder, at du som medlem beholder de gode forsikringer, som du kender dem.

Medlemsdemokratiet

Vil det blive sværere for mig at få min stemme hørt?

Nej. Du har stadig samme mulighed for at give din mening til kende. Det kan du gøre til den årlige generalforsamling, og du kan også bruge vores debatforum, som også vil være en del af vores hjemmeside i fremtiden. Ligeledes vil du fortsat have samme mulighed som i dag for at kontakte pensionskassen.

Vil min faggruppe blive repræsenteret i bestyrelsen?

Ja. Fremover vil IDA og Djøf have hver deres repræsentant i bestyrelsen. Derudover afgør du og de andre medlemmer af pensionskassen selv sammensætningen af bestyrelsen, da majoriteten af bestyrelsen vil blive valgt af medlemmerne. Hvis vi stemmer for at fusionere med JØP, vil der være en overgangsperiode på 1 ½ år, hvor bestyrelse for den samlede pensionskasse vil bestå af op til 13 medlemmer, idet de to bestyrelser bliver samlet i én bestyrelse. På den måde sikrer vi en god overgang og gennemførelse af fusionen.

I oplyser, at JØP har 67.000 medlemmer. DIP har 29.000. Hvordan kan jeg være sikker på, at djøf’erne ikke kommer til at bestemme det hele i en samlet pensionskasse? 
Vedtægten i den samlede pensionskasse tager højde for, at der skal være en repræsentant fra IDA i bestyrelsen. Dermed vil ingeniørerne altid være repræsenteret i en ny pensionskasse. Og i det hele taget skal en bestyrelse så vidt muligt, blandt de opstillede kandidater, afspejle den samlede pensionskasses medlemmer. 

Bevarer vi vores selvstændighed? Kommer djøf’erne til at bestemme det hele nu? 
Formelt set vil JØP være den fortsættende pensionskasse, og ved fusionens gennemførelse opløses DIP uden likvidation ved overdragelse af samtlige aktiver og forpligtelser til JØP, som samtidigt ændrer navn til P+, Pensionskassen for Akademikere.  Dermed bliver medlemmer af DIP ved fusionens gennemførelse medlemmer af P+, Pensionskassen for Akademikere. 

Fusionen vil medføre, at medlemsgruppen bliver bredere, og at det vil betyde, at der er flere, der skal tages hensyn til. Bestyrelserne vil dog afspejle den samlede medlemsgruppe, og der vil som minimum være en ingeniør-repræsentant, eftersom IDA udpeger et af medlemmerne til bestyrelsen.  

DIP's boliger

Jeg bor i en af DIP’s boliger nu. Vil min boligsituation blive påvirket af en fusion?

Hvis du bor i en af DIP’s boliger, vil du ikke kunne mærke nogen forskel ved en fusion. Du kan selvfølgelig blive boende som før, og forholdene vil ikke blive ændret som følge af en fusion.

Jeg er skrevet op til en af DIP's boliger. Vil mine udsigter til at få bolig blive påvirket af en fusion?

En fusion vil betyde, at ventelisterne bliver åbnet op for alle medlemmer af en ny fælles pensionskasse – uanset om man i dag er medlem af DIP eller JØP.  Begge pensionskasser har i dag en række boliger, og du vil derfor samtidig opleve, at udbuddet bliver større.

Jeg bor ikke i nærheden af pensionskassens boligejendomme. Hvorfor køber min pensionskasse ikke ejendomme over hele landet? 
Indtil for nylig har vi primært investeret i nærheden af de større byer, primært Aarhus og København. Vi er i gang med at se mere bredt på ejendomsporteføljen, og i den forbindelse ser vi også på investeringer i andre dele af landet. 

Men hvis vi bliver flere om buddet, hvordan kan I så sige, at jeg ikke mister noget?

Der bliver flere medlemmer at dele boligerne med. Det kan betyde, at der vil ske ændringer ift. den anciennitet, du har ift. en bolig, og dermed din plads på en venteliste. Men der bliver samtidig flere boliger.

Hvor mange boliger har DIP og JØP?

DIP har anvisningsret til 949 boliger. 
JØP har anvisningsret til 2080 boliger.

På boligportalen Findbolig.nu kan du finde frem til, hvor boligerne er placeret, og hvor store de er.

Praktik

Hvornår skal vi stemme om fusionen?

Afstemningen finder sted på generalforsamlingen d. 29. april.

Hvordan tilmelder jeg mig til generalforsamlingen?

Du kan tilmelde dig til DIP’s generalforsamling 2019 via vores online tilmeldingssystem her.

Jeg kan ikke komme til generalforsamlingen. Kan jeg stadig stemme?

Du kan sagtens stemme, selvom du ikke kan deltage. Det gør du ved at give din fuldmagt til et andet medlem eller bestyrelsen via vores online tilmeldingssystem her
tilmeldingssystemet har du også mulighed for at afgive en instruktionsfuldmagt, hvis du kun ønsker at give fuldmagt til bestemte forslag på dagsordenen.

Jeg kan ikke deltage på generalforsamlingen. Kan jeg stadig følge den?

Ja, generalforsamlingen bliver livestreamet på dip.dk

Kan jeg høre mere om fusionen inden generalforsamlingen?

Ja, vi holder medlemsmøder i Aalborg, Århus, Odense og København, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og høre mere om fusionsforslaget fra DIP’s formand og direktør. Du kan se tid og sted for alle møderne her.