Nyheder december 2014

DIP hæver depotrenten for 2015

DIP har en af branchens bedste forrentninger, og i 2015 hæver vi depotrenten for medlemmer omfattet af Regulativ 3 og 4 fra 5,3 % til 5,9 % før skat, hvilket svarer til 5,0 % efter skat. Langt størstedelen af DIP’s nuværende medlemmer er omfattet af Regulativ 3, mens medlemmer optaget efter 1. januar 2011 er omfattet af Regulativ 4.

Læs mere om depotrenten her

Fakta om pension

Beregningsrenten, som afspejler forventningen til det afkast, investeringsporteføljen i DIP kan levere på 10 års sigt, er sat til 4,2 %. Der er dog kun tale om en prognose, hvis formål er at give et realistisk bud på alderspensionen. Pensionen kan løbende blive ju­steret både positivt og negativt, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

Uændret præmie på gruppeforsikring i 2015

For 8. år i træk holder vi gruppeforsikringspræmien uændret. For 1.260 kr. om året får du følgende dækninger:

  • Dødsfaldssum
  • Invalidesum
  • Sum ved visse kritiske sygdomme
  • Ulykkesforsikring.

Du kan læse mere om gruppeforsikringen her og se størrelsen af forsikringssummerne.

Vidste du, at ulykkesforsikringen i DIP’s gruppeforsikring dækker hele døgnet og kun koster 238 kr. om året.

Ny gebyrstruktur pr. 1. januar 2015

DIP ændrer den 1. januar 2015 gebyrstrukturen til en mere retvisende fordeling af omkostninger. Satserne er fastsat, så indtægter og udgifter balancerer. For langt størstedelen af medlemmerne betyder det endnu lavere eller uændrede omkostninger.

 Gebyrstruktur pr. 1. januar 2015:

  •  1,1 % i indbetalingsgebyr på gennemsnitrente (2 % i 2014)
  • 1,1 % i indbetalingsgebyr på markedsrente (1 % i 2014)
  • 30 kr. i månedligt gebyr (uændret)
  • 30 kr. i gebyr ved udbetalinger (nyt)
  • 1.000 kr. i gebyr for overførsel ind uden for jobskifteaftalen (uændret)
  • 1.000 kr. i gebyr for overførelse ud (uændret).

Betalende medlemmer vil samlet set opleve faldende omkostninger, mens hvilende medlemmer ikke vil opleve en ændring. Pensionistmedlemmer skal betale et udbetalingsgebyr, som dog ikke bliver trukket fra udbetalingen men indregnes i ydelserne fra og med 2016.

Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer glædelig jul og godt nytår!