Nyheder januar 2014

DIP FASTHOLDER HØJ DEPOTRENTE

I 2014 er depotrenten for medlemmer omfattet af Regulativ 3 og 4 igen foreløbig fastsat til 5,3 % før skat, hvilket svarer til 4,5 % efter skat for et medlem uden friholdte værdier. Langt størstedelen af DIP’s nuværende medlemmer er omfattet af Regulativ 3, mens medlemmer optaget efter 1. januar 2011 er omfattet af Regulativ 4. 

Læs yderligere om depotrenten her 

ALTERNATIVE INVESTERINGER HAR BIDRAGET FLOT TIL AFKASTET I 2013 

DIP søger hele tiden efter attraktive investeringsmuligheder, som kan medvirke til at skabe et højt afkast til fordel for medlemmerne.

DIP har gennem de sidste mange år investeret en del af formuen i alternative investeringer som fx private equity (kapitalfonde), alternativ kredit og skov. Ultimo 2013 havde pensionskassen ca. 6,5 % af formuen placeret i alternative investeringer.

Alternative investeringer har givet et tilfredsstillende afkast på næsten 12 % svarende til ca. 250 mio. kr.

Alternative investeringer forventes at give højere og mere stabile afkast end traditionelle børsnoterede aktiver, samtidig med at de bidrager til at sprede risikoen på flere investeringer. Med det aktuelle lave renteniveau forventes almindelige obligationer at bidrage med lave afkast i de kommende år. DIP forventer derfor at investere en større del af formuen i alternative investeringer for at sikre et fortsat højt afkast.

BEDRE GRUPPEFORSIKIRNG TIL UÆNDRET PRÆMIE

Præmien til DIP’s gruppeforsikring holdes uændret for 7. år i træk. Gruppeforsikringen dækker ved død, invaliditet, ulykke og visse kritiske sygdomme.

På trods af uændret præmie udvides forsikringen ved visse kritiske sygdomme med to nye kræftsygdomme og indoperation af hjertestøder.

Du kan her læse mere om gruppeforsikringen 


VIDSTE DU AT ....

Du på Medlemsweb’en altid kan se dine aktuelle dækninger, ligesom du kan foretage en række forskellige beregninger. Du kan fx beregne din pension ved forskellige aldre, og du kan se, hvordan pensionen ændrer sig, hvis indbetalingen ændres. På Medlemsweb’en kan du også oplyse og opdatere din mailadresse og telefonnummer, så vi altid har de rette kontaktoplysninger.

Medlemsweb'en