Nyheder december 2015

SPAR I SKAT - INDBETAL MERE TIL DIN PENSION

Du kan også i 2015 få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension. Der er intet loft for, hvor meget du må indbetale til livsvarig alderspension, når det er din arbejdsgiver, der indbetaler. Men indbetaler du selv, må du højst indbetale et indskud på 47.600 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger.

Ved indbetaling til ratepension er der et loft på netto 51.700 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du indbetale 56.195 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

Du kan læse mere her 

MINDRE PRISSTIGNING PÅ GRUPPEFORSIKRINGEN I 2016

Gruppeforsikringspræmien har ligget uændret på 1.260 kr. i otte år, men i 2016 stiger den til 1.596 kr.

Gruppeforsikringen dækker ved død, invaliditet, ulykke samt visse kritiske sygdomme. Stigningen svarer til en månedlig pris på 133 kr. for alle fire forsikringer.

Baggrunden for stigningen er bl.a., at risikoforløbet i 2015 ser ud til at blive væsentligt dårligere end forventet, da erstatningerne ved visse kritiske sygdomme er 20 % højere end forventet.

Med stigningen skyldes også, som vi tidligere har informeret om, at udbetalingen ved død og invaliditet er blevet forbedret.

NYT OM DEPOTRENTEN 2016

DIP har en af branchens bedste forrentninger, og i 2016 fastsættes depotrenten før skat til 5,4 % for medlemmer omfattet af Regulativ 3 og 4. Det svarer til, at man efter skat får sit depot forrentet med 4,6 %. Depotrenten er fastsat ud fra DIP’s politik om at sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast.

Sådan beregnes depotrenten
Depotrenten beregnes ud fra den reguleringsmodel, som blev præsenteret på generalforsamlingen i april under navnet ”Markedsrente med udjævning”. Modellen bygger på en gennemsnitsrenteordning, men indeholder fordelene ved en markedsrenteordning. Du kan se vores film om, hvordan DIP fastsætter depotrenten her 

Langt størstedelen af DIP’s medlemmer er omfattet af Regulativ 3, mens medlemmer, der er optaget i DIP efter 1. januar 2011, er omfattet af Regulativ 4.

Du kan læse mere om depotrenten her 

FINANSMARKEDERNE I GAVEHUMØR

Selvom der er et godt stykke tid til jul, har finansmarkederne været i gavehumør i efteråret. Afkastet er steget med 1,1 %-point og bringer dermed det samlede afkast tilbage på et tilfredsstillende niveau på 5,5 % pr. 18. november.

Aktiemarkedet er steget med næsten 10 % i 2015 og er således hovedforklaringen på det opnåede afkast. Dette kan især tilskrives en ekspansiv pengepolitik i den vestlige verden, som holder renterne lave. Obligationerne har derfor kun givet et svagt positivt afkast, hvilket illustrerer aktivklassens begrænsede afkastpotentiale. DIP har derfor gennem de senere år solgt ud af obligationsbeholdningen og bl.a. øget investeringerne i de såkaldte alternative aktiver, som har et højere forventet afkast.

Den øgede risikoappetit har resulteret i stigende priser på bl.a. ejendomme og har bidraget til at trække afkastet op på reale aktiver, der desuden inkluderer indeksobligationer. Kreditobligationer har haft det sværere, da råvareproducerende lande i Emerging Markets samt virksomhedsobligationer inden for energisektoren er ramt af det generelle fald i råvarepriserne.

Vækstudsigterne for de vestlige lande ser lovende ud og ventes at understøtte afkastet på risikofyldte aktiver. De finansielle markeder vil dog fortsat være præget af nervøsitet, hvilket medfører risiko for kortsigtede udsving i afkastet.

Nedenstående graf viser årets udvikling i afkastet.

INGENIØRER LEVER LÆNGERE OG LÆNGERE

Nye tal fra Finanstilsynet viser, at danskernes forventede levealder igen accelererer, og det har også betydning for medlemmerne af DIP. Når den forventede levealder opgøres for DIP’s medlemmer, skal Finanstilsynets såkaldte levetidsmodel benyttes, og i forhold til sidste år giver det anledning til længere forventede restlevetider.

Restlevetider for mænd

Alder Gamle forudsætninger Nye forudsætninger Ændring i måneder
20 68 år 8 måneder 69 år 4 måneder 8
40 47 år 4 måneder 47 år 11 måneder 7
60 26 år 5 måder 26 år og 10 måneder 5
80 9 år 3 måneder 9 år og 6 måneder 3

De nye forventninger til restlevetiderne vil få betydning for de ugaranterede tillægspensioner, som nu skal nedsættes en smule, idet de skal række lidt længere. Det forventes derfor, at pensionen (tillægspensionen) vil blive nedsat med 1-2 % fra 1. januar 2016, afhængig af hvor meget levetiden er forbedret for generationen.

Du kan læse mere om nedsættelse af tillægspensionen og Finanstilsynets levetidsmodel her 

BLIV KLOGERE PÅ DIN PENSION - KOM TIL MEDLEMSMØDER

DIP inviterer i januar til to forskellige medlemsmøder:

  • På vej på pension
    Er du fyldt 55 år og begyndt at planlægge overgangen til pensionstilværelsen, kan mødet være med til at give dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Kan du fx opretholde den levestandard, du ønsker, og hvordan er samspillet mellem folkepension og pension?
  • Forstå din pension
    Er du ny i DIP, eller ønsker du at få overblik over din pensionsordning? Hvis ja, så giver vi dig mulighed for at komme til møde og få styr på, hvordan du er dækket, hvad du skal være opmærk-som på, reglerne for skat, hvornår pensionerne kan udbetales og meget mere.

 Begge møder er gratis og afholdes den 13. januar 2016 i København.

 Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her 

GIV DIP DIN FULDMAGT ALLEREDE NU

DIP afholder ordinær generalforsamling den 14. april 2016 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Se reglerne her

Fuldmagten mailes til dip@dip.dk og kan downloades her