Nyheder september 2015

SÅDAN FASTSÆTTER VI DIN PENSION

DIP vil sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast og ønsker derfor, at pensionsproduktet for medlemmer på Regulativ 3 og 4 skal være ”Markedsrente med udjævning” – en tilpasset gennemsnitsrenteordning, som indeholder fordelene ved markedsrente.

Vi har lavet en lille film, der illustrerer, hvordan vi fastsætter depotrenten.

Du kan læse mere og se filmen her 

HALVÅRSRAPPORT 2015

Pensionskassen opnåede i første halvår 2015 et flot afkast på 4,9 % før skat. Afkastet blev trukket op af et flot aktieafkast på 9,8 %, mens afkast på pensionskassens obligationer trak ned med et negativt afkast på -0,9 %.

Vækst i medlemsbidrag
Stigning i medlemsbidrag på 4,2 %.

Omkostninger
Pensionskassen har opgjort de årlige omkostninger i procent (ÅOP) for 2014 - ÅOP blev på 0,68 - et af branchens laveste nøgletal.

Forrentning af pensionerne
Ved indgangen til 2. halvår 2015 er depotrenterne uændret i forhold til 1. halvår 2015.

Du kan læse hele halvårsrapporten her

URAFSTEMNING

På generalforsamlingen den 16. april 2015 blev der fremsat et medlemsforslag om, at DIP skulle afvikle sine investeringer i de 100 største kulselskaber og desuden indgå i en kritisk og årligt dokumenterbar dialog med olie- og gasselskaberne. 

Efter afstemning på generalforsamlingen blev forslaget sendt til urafstemning. Forslaget lød:

 ”Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber.”

”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til:

  • at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 2018
  • at indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor DIP ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter, fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis.”  

 Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at stemme imod forslaget.

61 % stemte imod forslaget
6978 medlemmer stemte, hvilket svarer til en stemmeprocent på godt 30 %. Af de afgivne stemmer fulgte 4255 medlemmer bestyrelsens linje og stemte imod forslaget.

Bestyrelsen takker for den høje stemmeprocent og for opbakningen og vil arbejde for, at alle medlemmer af DIP kan støtte pensionskassens investeringspolitik og målet om at sikre medlemmerne de højest mulige pensioner, samtidig med at samfundsansvaret i forhold til investeringspolitikken afvejes.

Afgivne stemmer 6978
Stemmer IMOD 4255
Stemmer FOR 2723


ÆNDRET GRUPPEFORSIKRING FRA DEN 1. JANUAR 2016

DIP ændrer gruppeforsikringen fra den 1. januar 2016 således:

  • at dødsfaldssummen generelt forbedres for alle bortset fra medlemmer på 45, 46 og 55 år. Disse tre årgange får en lidt lavere dækning på grund af den nye aftrapningsprofil
  • at invalidesummen reduceres for medlemmer under 55 år, men forbedres for øvrige.

Invalidesummen udbetales primært til medlemmer over 55 år. Dækningen forlænges, så den kommer til at dække frem til 62 år mod 60 år i dag.

De gældende og nye døds- og invalidesummer fremgår af figurerne nedenfor.

Forsikringssummerne ved visse kritiske sygdomme og ulykke forbliver uændret.

Præmien for den nye gruppeforsikring vil fremgå af DIP’s hjemmeside primo december 2015.


Dødsfaldssum fra 2016 


Invalidesum fra 2016

  P+ PENSION FOR AKADEMIKERE

Den 18. juni 2015 blev administrationsfællesskabet for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Ingeniørernes Pensionskasse (DIP) formelt oprettet.

P+ varetager alle administrative funktioner for JØP og DIP og deres tilsammen 80.000 medlemmer. Administrationsfællesskabet er indgået for at sikre stordriftsfordele og højest mulig kvalitet i ydelserne til medlemmerne af de to pensionskasser.

Medlemmerne af JØP og DIP vil fortsat være medlemmer af de to selvstændige pensionskasser med egen identitet og bevare deres opsparing og investeringer i hhv. JØP og DIP. Men samtidig vil de nyde godt af de stordriftsfordele, administrationsfællesskabet giver på både investeringsfronten og i forhold til administrationsomkostninger.