Ændrede pensioner

Din pension skal holde længere

DIP følger løbende udviklingen i de forudsætninger, som ligger til grund for beregningen af pensionerne. På den måde sikrer vi, at vores medlemmer har et optimalt pensionsprodukt.

Vi kan konstatere, at DIP’s medlemmer lever længere og bliver på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere. Derfor gennemfører DIP ændringer til pensionsordningen, så den rækker længere, og forsikringerne dækker i flere år. 

Ændringerne sker på tre områder:

  • Nyt tegnings- og bonusgrundlag fra den 1. december 2017.
  • Ny udløbsalder fra 65 til 68 år fra den 1. januar 2018.
  • Udvidet gruppeforsikring fra den 1. januar 2018.

Du kan læse mere om de enkelte ændringer her:

Nyt tegningsgrundlag fra den 1. december 2017

Ændringerne, som træder i kraft den 1. december 2017, vil udelukkende berøre grundlagspensionen – ikke den samlede pension.

Ændringerne vil endvidere kun berøre bidragsstigninger, indskud og bonustilskrivninger efter den 1. december 2017. De rettigheder, som du havde inden den 1. december 2017, ændres således ikke.

Din pension regnes på et tegningsgrundlag, som er baseret på et forsigtigt skøn over den fremtidige forrentning og forudsætning om medlemmernes levetider og invaliditet m.m. Når DIP beslutter at ændre i tegningsgrundlaget, skyldes det, at forudsætningerne ikke længere er betryggende.

Ud over at tage højde for længere levetider, omfatter ændringen i tegningsgrundlaget også, at grundlagsrenten ændres fra 0,5 % til 0 %. Ændringen af grundlagsrenten gælder dog kun medlemmer omfattet af Regulativ 3 og 4, da medlemmer på Regulativ 1 og 2 allerede har en grundlagsrente på 0 %.

Både længere levetider og den korrigerede grundlagsrente påvirker størrelsen af din grundlagspension, som bliver lavere på det nye grundlag sammenlignet med det eksisterende grundlag, men DIP ændrer ikke på den samlede pension.

I pjecen Forstå din pension kan du læse mere om, hvad ligger bag pensionsbegreber som grundlagsrente, grundlagspension og tillægspension, samt hvad sker der med dine pensionsbidrag, fra du indbetaler dem, og til de kommer til udbetaling som pension.

Udvidet gruppeforsikring fra den 1. januar 2018

DIP forbedrer gruppeforsikringen

Gruppeforsikringen er en vigtig og integreret del af DIP’s pensionsordning. Som det fremgik af DIP’s nyhedsbrev i marts 2017, er det besluttet at forbedre gruppeforsikringen med virkning fra den 1. januar 2018.

De beløb, som kommer til udbetaling ved død, kritisk sygdom og ulykke, bliver forhøjet. Hertil kommer, at forsikringerne bliver forlænget, så man er dækket, til man fylder 68 år. I dag er man dækket, til man fylder 67 år.

Præmien for gruppeforsikringen vil i 2018 være 1.860 kr. mod 1.752 kr. i 2017.

Forsikringen mod visse kritiske sygdomme har indtil 2017 været tegnet i Forenede Gruppeliv og Tryg Forsikring som en del af ulykkesforsikring. Fra den 1. januar 2018 er samarbejde med Tryg Forsikring ophørt, og forsikringen mod visse kritiske sygdomme er efter denne dato samlet i Forenede Gruppeliv.

Ulykkesforsikringen er fra den 1. januar 2018 tegnet i Codan.

OBS!
Indtil den 1. januar 2018 dækker Tryg Forsikring, hvis du får stillet en diagnose inden for en af følgende sygdomme:

  1.     Børnelammelse.
  2.     Smitsom hjernebetændelse.
  3.     Hjernehindebetændelse.
  4.     Dissemineret sklerose.
  5.     Blindhed eller nedsættelse af synsstyrken som følge af øjensygdomme.

Udbetalingstidspunktet fra Tryg Forsikring vil være på det tidspunkt, hvor erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder for en ingeniør. For at opretholde retten til forsikringen skal du snarest og senest den 30. juni 2018 sørge for at anmelde diagnosen til Tryg Forsikring.

Du kan nedenfor se ændringerne i gruppeforsikringen den 1. januar 2018:

Gruppeforsikring - skattefri udbetaling
INVALIDESUM - uændret
Indtil 45 år 250.000 kr.
Indtil 62 år 150.000 kr. 
DØDSFALDSSUM - ændres i 2018
Indtil 45 år 1.000.000 kr. bliver til 1.091.000 kr.
Indtil 55 år 700.000 kr. bliver til 865.000 kr. 
Indtil 67 år 300.000 kr. bliver til 456.000 kr. (forlænget udløb 68 år)
KRITISK SYGDOM - ændres i 2018
Indtil 60 år 150.000 kr.
Indtil 67 år 100.000 kr. bliver til 133.000 kr. (forlænget udløb 68 år)
HELTIDSULYKKEFORSIKRING - ændres i 2018
Indtil 67 år 800.000 kr. bliver til 850.000 kr. (forlænget udløb 68 år)

Du kan læse mere om de supplerende dækninger her

Ændring af udløbsalder fra den 1. januar 2018

Udvidet dækning ved invaliditet

DIP’s medlemmer lever fortsat længere og længere, ligesom de bliver på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere. Derfor blev det på generalforsamlingen i april 2017 besluttet at ændre udløbsalderen for risikodækningerne fra 65 til 68 år.

Ændringen, som træder i kraft den 1. januar 2018, gælder for medlemmer, som er under 65 år den 1. januar 2018, som er omfattet af Regulativ 3 eller 4, og som ikke får udbetalt pension fra DIP.  

Med ændringen af udløbsalderen fra 65 til 68 år opnår medlemmerne dels en højere invalidedækning, dels en dækning helt frem til man fylder 68 år.

Hvis et medlem omfattet af Regulativ 4 har aftalt en fast invalidedækning – en såkaldt kronedækning – med DIP, vil størrelsen af invalidepension være uændret, men dækningen vil løbe, til man fylder 68 år.

Den ændrede udløbsalder vil alt andet lige medføre en marginal lavere alderspension.

Effekten af den ændrede udløbsalder fremgår af Min pension efter den 1. januar 2018.