Depotoversigt

Depotoversigten, som primo året er tilgængelig på Min pension, består - ud over værdien af indbetalinger primo (det allerede opsparede) - af bidrag og eventuelle indskud, der er indbetalt i løbet af året. Hertil lægges så forrentningen, som er den depotrente, bestyrelsen har fastsat for året. Endelig fratrækkes PAL-skat, udgifter til forsikringsdækning og gruppeordning samt administrationsomkostninger.

Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives dit depot. Depotrenten fastsættes årligt på baggrund af pensionskassens økonomi.

PAL-skat er den individuelle pensionsafkastskat, der skal opgøres individuelt for hvert medlem. PAL-skatten udgør 15,3 % af rentetilskrivningen.

Udgifterne til forsikringsdækning er prisen for invalidepension, børnepension, eventuel ægtefælledækning samt bidragsfri dækning og bidragsfritagelse. Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger.

Udgifter til gruppeordning dækker over gruppeinvalide- og gruppeulykkesforsikring samt forsikring mod visse kritiske sygdomme. Medlemmer dækket af gruppeliv betaler en fast præmie, som i 2019 udgør 1.860 kr.

Administrationsomkostninger dækker over den daglige drift, og i 2019 udgør de 0,8 % for livrentepension og 0,8 % for rate- og kapitalpension. Omkostningerne fratrækkes som en procentdel af pensionsbidragene. Det betyder, at det enkelte medlem betaler et beløb, der forholdsmæssigt modsvarer de indbetalte pensionsbidrag. Herudover kommer et fast beløb i 2019 på 30 kr. pr. måned, som betales af alle medlemmer. Endelig er der et månedligt udbetalingsgebyr på 30 kr.

Depotværdien ultimo er det beløb, der står på din pensionsopsparing ved årets slutning.