Klagemuligheder

Har DIP truffet en afgørelse i en sag vedrørende dig, som du ikke er enig i, har du mulighed for at klage til DIP's klageansvarlige, afdelingschef Linda Ankerstjerne. Du kan sende en mail til klageansvarlig@dip.dk.

Hvis du ikke får medhold hos DIP's klageansvarlige, har du mulighed for at indbringe sagen for enten Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller en voldgift.