Retningslinjer for videregivelse af medlemsoplysninger

I DIP's arbejde med at forvalte medlemmernes penge bedst muligt, så de opnår den størst mulige pension, indhenter DIP-koncernen en række oplysninger som for eksempel vores medlemmers navn, køn, adresse, stilling og CPR-nr. DIP-koncernen omfatter pensionskassen samt det helejede datterselskab Ejendomsselskabet DIP A/S og Pension Private Equity I K/S.

Du kan herunder se de retningslinjer, som vi følger ved håndtering af vores medlemmers fortrolige oplysninger. Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til § 122 i Lov om finansiel virksomhed.

Tavshedspligt

Ansatte i DIP, som via deres arbejde har fået adgang til fortrolige oplysninger om pensionskassens medlemmer, må ikke uberettiget videregive eller udnytte disse fortrolige oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

DIP er dog i bestemte tilfælde berettiget til at videregive visse oplysninger.

  • Sædvanlige oplysninger om medlemsforhold kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver. Finanstilsynet har fastsat regler om, hvad man skal forstå ved betegnelsen ”sædvanlige oplysninger om medlemshold”, og begrebet omfatter blandt andet medlemmets navn, adresse og CPR-nr.
  • Sædvanlige oplysninger om medlemsforhold kan videregives til en anden finansiel virksomhed, som er undergivet tavshedspligt, til brug for markedsføring og rådgivning
  • Generelle oplysninger om medlemmer til virksomhederne i DIP-koncernen, som er underlagt tavshedspligt. DIP må kun videregive oplysningerne, hvis pensionskassen forfølger en berettiget interesse, som ikke overstiges af medlemmets interesse i, at oplysningerne bliver holdt fortrolige. Generelle oplysninger om medlemmer omfatter blandt andet navn, adresse, køn og alder, men ikke rent private oplysninger. Rent private oplysninger kan DIP kun videregive med medlemmets samtykke.

DIP har desuden pligt til at videregive visse oplysninger til offentlige myndigheder blandt andet SKAT.

Samtykke

Oplysninger om medlemmer videregives ikke til brug for markedsføring eller rådgivning, medmindre medlemmet har givet samtykke hertil. Når et medlem giver samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger, skal det ske enten skriftligt eller elektronisk.

Hvis en aftale bliver indgået over telefonen, kan medlemmet afgive samtykke mundtligt. Det kræver dog, at DIP, senest 14 dage efter aftalen er blevet indgået, skriftligt oplyser medlemmet om:

  • hvilke typer oplysninger DIP kan give videre med det samtykke, medlemmet har meddelt
  • hvem der vil modtage de oplysninger, der bliver givet videre.

Oplysning om samtykke

Hvis medlemmet beder om det, vil DIP oplyse medlemmet om:

  • hvilke typer oplysninger DIP kan give videre med det samtykke, medlemmet har meddelt
  • hvilke formål DIP kan videregive oplysningerne til
  • hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af det samtykke, medlemmet har meddelt.

Har du spørgsmål til vores behandling af fortrolige oplysninger fra vores medlemmer, som du ikke har fået svar på her, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.